2015-01-19

Hero Image

Nytt webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

Nu lanseras ett webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
– Vi vet att det finns en stor efterfrågan på allt stöd som går att uppbringa när det gäller dessa svåra arbetsuppgifter och tror att detta kan göra stor nytta, säger Katarina Edlund på Länsstyrelsen i Stockholm.

Socialtjänsten är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta, kvinnor, män och barn som vistas i kommunen får det stöd och det skydd som de behöver.

Det är bland annat för att tydliggöra detta ansvar, och för att göra det enklare att hitta relevant information, som webbstödet har utvecklats.

– Webbstödet är specialanpassat för anställda inom socialtjänsten som möter såväl våldsutövare som våldsutsatta vuxna och barn som bevittnar eller utsätts för våld. Vi hoppas att det ska komma till stor användning inom alla Sveriges kommuner, säger Katarina Edlund, utvecklingsledare på Länsstyrelsens enhet för social utveckling.

Webbstödet består av praktiskt inriktade texter och publikationer. Det kommer också att innehålla reportage om lärande exempel från olika kommuner, för att sprida bra och inspirerande arbeten.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan på lärande exempel om hur man arbetar i andra kommuner. Genom att få ta del av andras sätt att arbeta behöver inte alla uppfinna hjulet igen. Vår förhoppning är att det nya webbstödet ska göra att all den kunskap och erfarenhet som redan finns nu ska få en ännu större spridning och komma fler till nytta, säger Katarina Edlund.

Webbstödet är kopplat till NCK:s kunskapsbank. Det är under uppbyggnad och kommer att utvecklas löpande under 2015.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo