2013-02-05

Ny utbildning hjälper Arbetsförmedlingen att inkludera alla i arbetslivet

Arbetsförmedlingens cirka 13 000 anställda ska lära sig mer om diskriminering, normer och mänskliga rättigheter. Till sin hjälp har de en ny webbutbildning som ska säkerställa att alla medborgare får en likvärdig service.

Under 2013-2014 ska alla anställda på Arbetsförmedlingen genomföra en ny webbutbildning om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån om diskriminering, normer och mänskliga rättigheter och att inspirera till ett fortsatt arbete för lika rättigheter och möjligheter inom Arbetsförmedlingen.

Utbildningen har en normkritisk utgångspunkt och behandlar frågor som: Hur hör mitt arbete ihop med de mänskliga rättigheterna? Hur påverkas jag av normer? Hur kopplas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet till Arbetsförmedlingens värdegrund?

Utbildningen omfattar både den externa och interna verksamheten, det vill säga kontakten med arbetssökande, arbetsgivare, samarbetspartners och anställda på Arbetsförmedlingen.

– Utbildningen är en del i Arbetsförmedlingens arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetet innefattar alla diskrimineringsgrunder och är allas ansvar. Det är viktigt att perspektivet för lika rättigheter och möjligheter integreras i alla delar av vår verksamhet, säger Sofia Eugenzon Persbeck, strateg inom jämställdhet och mångfald på Arbetsförmedlingen.

Förhoppningen är att utbildningen ska inspirera till ett fortsatt arbete för lika rättigheter och möjligheter och att kunskapen ska integreras alltmer i den dagliga verksamheten på Arbetsförmedlingen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo