2015-06-30

Hero Image

Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt

En likvärdig chans att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Det ska stå i centrum för projekt som får stöd av ESF under programperioden 2014-2020. Genom stödfunktionen ESI Support kan sökande få hjälp med både jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. På sikt även icke-diskriminering & ekologisk hållbarhet.

Projekt som drivs med medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ska arbeta inkluderande. Principerna är jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Till stöd för projektets arbete med jämställdhet och tillgänglighet finns ESI Support. Stödet består just nu av en webbsida med kunskapsbaserat material och verktyg för förbättringsarbete, samt en Helpdesk där projekten erbjuds tips och stöd i arbetet via telefon och epost.

” – Det bästa är att höra av sig redan innan man har en färdigformulerad projektidé för att få med principerna hela vägen.”

– Den vanligaste frågan är: hur gör vi? Ändå kommer de flesta in relativt sent i processen. Det bästa är att höra av sig redan innan man har en färdigformulerad projektidé för att få med principerna hela vägen, säger Deepati Forsberg på Nationella sekretariatet för genusforskning som driver ESI Support.

Gemensamma utgångspunkter för projekten

Det nationella programmet för Socialfonden 2014-2020 har gemensamma utgångspunkter för projekten i form av horisontella principer. Dessa är ska-krav och ska därmed finnas med i allt arbete, från förberedelser av program till projektens genomförande och utvärdering.

De horisontella principerna har en dubbel funktion. Dels ska de bredda kompetensen hos projektägare och främjandeaktörer, dels ska de säkerställa att projekten arbetar inkluderande.

”– Vi jobbar efter principen alltid kön – aldrig bara kön.”

– Det är både en kvalitets- och en etisk fråga. Våra projekt ska stärka individers position på arbetsmarknaden och inte reproducera diskriminerande strukturer, säger Bengt Nilsson på Svenska ESF-rådet.

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminger ska genomsyra både utformningen och genomförandet av projekten i programmet. Syftet är att projekten ska förbättra arbetsmarknaden och stärka förutsättningarna för enskilda individer att få eller behålla anställningar.

– Vi jobbar efter principen alltid kön – aldrig bara kön. Olika diskrimineringsgrunder går ihop och många faller inom fler av de horisontella kategorierna. Vi ska finnas till för alla – alla ska ha en likvärdig chans, säger Bengt Nilsson.

Om ESI

Inom det nationella programmet för Socialfonden 2014-2020 ska hållbar utveckling beaktas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Principerna är jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

ESI-support svarar i dagsläget på frågor som rör jämställdhet och tillgänglighet.

ESI Support drivs av Nationella sekretariatet för genusforskning, i samverkan med Svenska ESF-rådet, länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet. Hösten 2015 kommer ny stödaktör upphandlas.

Om ESF:s horisontella principer

  • Jämställdhet – kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter
  • Tillgänglighet – förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i syfte att förbättra integrationen i arbetsliv och utbildning
  • Icke-diskriminering – diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning)
  • Ekologisk hållbarhet – valbar en ekonomi som har förmågan att generera resurser som ökar det mänskliga välbefinnandet och den sociala rättvisan samtidigt som miljörisker och användandet av ändliga naturresurser kraftigt reduceras
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo