2015-06-25

Hero Image

Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar

Sedan 2007 har regeringen lagt 2,6 miljarder på jämställdhetsinsatser. I en ny rapport har Riksrevisionen undersökt om det finns förutsättningar för bestående förbättring.
– Rapporten konstaterar det vi får bekräftat om och om igen: pengar som satsas i tillfälliga åtgärder rinner lätt ut i sanden, säger Lillemor Dahlgren på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Regeringens jämställdhetssatsning är unik så till vida att det aldrig tidigare avsatts så mycket medel för liknande åtgärder. Ett 50-tal myndigheter har fått regeringsuppdrag, och regeringen har även fördelat medel direkt till såväl kommuner och landsting som till ideella organisationer.

Åtgärderna som genomförts har haft karaktären av tillfälliga insatser och projekt som på olika sätt syftat till att stimulera utvecklingen på jämställdhetsområdet, samt till att komplettera och stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. En utmaning i tillfälliga satsningar ligger i hur väl resultaten lyckas integreras i ordinarie verksamhet. Därför beslutade Riksrevisionen att granska regeringens jämställdhetssatsning närmare.

Inbyggd kortsiktighet

Syftet med granskningen var att svara på om det finns förutsättningar för att resultaten ska bli hållbara och leda till bestående förbättringar.

– Det är en väldigt genomtänkt rapport som ger en bra helhetsbild och kommer med flera intressanta slutsatser, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för satsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) på Nationella sekretariatet för genusforskning.

”Förutsättningarna för att resultaten ska bestå är bristfälliga.”

Granskningen visar att regeringens jämställdhetssatsning har satt fokus på jämställdhetsfrågor, varit legitimitetsskapande och påskyndat arbetet med jämställdhet. Men förutsättningarna för att resultaten ska bestå är bristfälliga. Genom att utforma satsningen annorlunda hade regeringen kunnat åstadkomma mer hållbara resultat.

– Rapporten konstaterar att det finns en inbyggd kortsiktighet som gör att resultaten riskerar att rinna ut i sanden. Insatserna är ofta tidsbegränsade, drivs med särskilda medel och är organiserade vid sidan av ordinarie verksamhet, säger Lillemor Dahlgren.

JiM fyller en viktig funktion

För att undvika att resultaten försvinner anser Riksrevisionen att regeringen behöver stärka arbetet med jämställdhetsintegrering och se över hur tillfälliga satsningar på jämställdhetsområdet kan utformas för att åstadkomma resultat som lever kvar. Granskningen visar att de resultat som kopplats till eller byggts in i ordinarie system eller strukturer i regel har bättre förutsättningar att bestå över tid. Lillemor Dahlgren menar att JiM är utformat på ett sådant sätt.

– Arbetet ska inte vara sidoorganiserat utan drivas som en del i kärnverksamheten. Det är en del av både ordinarie arbete och budget i myndigheterna.

Riksrevisionen bedömer att JiM fyller en viktig funktion, bland annat för att ta fram konkreta exempel på vad arbetet med jämställdhet i statsförvaltning kan innebära. De har dock noterat att det är en begränsad andel av de statliga myndigheterna som ingår i programmet och anser därför att regeringen behöver överväga hur övriga myndigheter ska nås av dessa styrsignaler.

Granskningen visar att styrningen av myndigheterna när det gäller genomförandet av jämställdhetsintegrering varierar både i ambitionsnivå och i omfattning. Det finns ingen tydlig systematik kring vilka myndigheter som har något jämställdhetsperspektiv i sina instruktioner. Den tolkning som Riksrevisionen gjort av den valda huvudstrategin för genomförandet av jämställdhetspolitiken är att de flesta myndigheterna bör ha ett jämställdhetsperspektiv uttryckt i sin instruktion. Lillemor Dahlgren instämmer.

”Vi måste ha ett helhetsgrepp innan vi kan få till en riktig långsiktighet.”

– Det måste finnas permanenta uppdrag för samtliga myndigheter. Och inte bara för myndigheter för den delen, vi måste ha ett helhetsgrepp innan vi kan få till en riktig långsiktighet.

För lite utrymme för strategiskt tänkande

Trots att det finns en etablerad strategi för hur jämställdhetspolitiken ska genomföras har det funnits för lite strategiskt tänkande kring de särskilda jämställdhetsåtgärderna.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ger myndigheter och övriga aktörer goda förutsättningar för att planera sina insatser. Om en liknande satsning genomförs i framtiden bör den föregås av en planeringsfas, och medlen skulle successivt kunna trappas upp så att de mottagande aktörerna får goda förutsättningar att planera insatserna.

– Extra uppmuntrande är att de även betonar vikten av analytiskt arbete, alltså utvärdering och utveckling. Det öppnar dörren för att omdefiniera vad jämställdhetsintegrering är och kan vara, säger Lillemor Dahlgren.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo