2013-10-07

Ny projektguide för dig som jobbar med lika rättigheter och möjligheter

Snart är det dags för ny programperiod i Europeiska socialfonden. Tema Likabehandling tipsar i ny skrift om framgångsfaktorer för dig som ska starta upp ett ESF-projekt eller på annat sätt arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

– Det finns många guider för att projekt ska bli verkningsfulla. På Tema Likabehandling har vi i snart fyra år samlat kunskap och erfarenheter från projekt som arbetat specifikt med fokus på lika rättigheter och möjligheter. I den här skriften kommer vi med våra bästa tips och råd, säger Anette Sjödin, projektledare på Tema Likabehandling och författare till projektguiden.

Varför behövs då en egen projektguide för likabehandling?

– När man arbetar med lika rättigheter och möjligheter finns det särskilda aspekter att ta hänsyn till. Det handlar om ett värdegrundsarbete, vilket gör att man ofta måste hitta andra sätt än siffror och statistik för uppföljning och mätning av effekter. Det handlar ofta om ett arbete där förändring sker på lång sikt. Det är viktigt att man är medveten om det. Den typen av motstånd som man kan stöta på är också av annan karaktär än om man till exempel arbetar med ett byggnadsprojekt.

Guiden riktar sig i första hand till projektledare eller andra personer som arbetar med lika rättigheter och möjligheter, men även till utvärderare, projektmedarbetare och ledning i organisationer som äger likabehandlingsprojekt.

– Sverige är fortfarande ett land där människor har olika förutsättningar och möjligheter beroende på exempelvis kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga. I projektguiden går vi också kort igenom den strukturella ojämlikhet som råder i Sverige och som också kan användas som argument i arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Vad behövs då för att ett projekt inom området lika rättigheter och möjligheter ska bli framgångsrikt? Anette Sjödin ger fem tips:

Kunskap behövs

Lägg tid på att forma en gemensam förståelse för att ojämlika strukturer, snarare än enskilda individer, måste förändras – och att det arbetet tar tid. Se till att det finns god kompetens inom projektet, både vad gäller sakområdet (det vill säga normer och maktstrukturer, diskrimineringsgrunder och diskrimineringslagstiftning) och om de specifika utmaningar som förändringsarbete inom området lika rättigheter och möjligheter innebär.

Sätt realistiska mål

Skilj på visioner, sådant som projektet ska bidra till på lång sikt, och mål som är rimliga att uppnå inom projektets levnadstid. Ett rimligt projektmål kan vara att en utvecklingsprocess startas och att det skapas förutsättningar för att förändringsarbetet fortsätter – integrerat i kärnverksamheten – efter projektets slut.

Tänk långsiktigt redan från början

Projektet måste skapa förutsättningar för att processen ska fortsätta efter projektet slut, annars sker ingen långsiktig förändring. Involvera redan från början nyckelpersoner som kan bära projektets erfarenheter vidare i kärnverksamheten och planera även i övrigt för långsiktighet och kontinuitet.

Var beredd på motstånd

Att granska sin egen maktposition kan vara obekvämt och det finns ofta en omedvetenhet om normers konsekvenser. Var beredd på att det kan uppstå ifrågasättande genom både tyst och högljutt motstånd. Gör en analys av varför motstånd uppstår och utveckla motstrategier.

Mät det väsentliga

Tydliggör redan från början vilka värden som ska uppnås och hur arbetet kan följas upp. Kombinera kvantitativ och kvalitativ uppföljning utifrån vad som är rimligt och praktiskt genomförbart. Intervjuer och fallstudier är ofta lämpliga källor i uppföljningen, medan siffror och statistik kan vara svåra att använda. I arbetet för lika rättigheter och möjligheter är subjektiva, det vill säga upplevda, värden i allra högsta grad användbara. Var flexibel i uppföljningen, så att även oväntade effekter kan fångas upp.

Ladda ner eller beställ Projektguide: Gör (rätt)igheter från början!

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo