2012-06-18

Ny nationell vägledning för att upptäcka våldsutsatta

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Uppdraget syftar till att kvalitetssäkra det stöd och den hjälp som socialtjänsten och andra berörda verksamheter tillhandahåller, skriver regeringen i ett pressmeddelande (15/6).

Socialstyrelsen ska särskilt uppmärksamma situationen för och behovet av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat eller utsatts för våld. I uppdraget ingår att informera om och stödja införandet av de metoder som tas fram.

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utvärdera socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Utvärderingen, som slutrapporterades 2011, visar att många kvinnor utsätts för upprepat våld trots att de varit föremål för insatser. Den visar också att socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri sällan använt systematiska riskbedömningar av barnets och mammans situation. Detta trots att drygt hälften av föräldrarna hade gemensam vårdnad och barnen vanligtvis hade regelbundet umgänge med den pappa som utsatt mamman för våld. Barn som bevittnat våld eller själva utsätts för detta riskerar att utveckla en egen problematik.

– Det är viktigt att vi utvecklar bra metoder för de barn som drabbas. Därför får Socialstyrelsen också i uppdrag att utveckla stödinsatser för barn som utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Uppdraget ska pågå under åren 2012-2014 och sammanlagt 12 miljoner kronor avsätts för detta. Slutrapporten ska lämnas till regeringskansliet senast den 1 juni 2015, men Socialstyrelsen ska dessförinnan komma med en delrapport senast 20 september 2013.

Läs mer på regeringens hemsida.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo