2016-01-25

Hero Image

Ny handledning i jämställda remisser

Hur kan vi kvalitetssäkra vårt arbete med remisser ur ett jämställdhetsperspektiv? Nu finns en handledning som ger grundläggande svar! Materialet har tagits fram inom ramen för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Att regeringen ska låta myndigheter yttra sig i regeringsärenden regleras i grundlagen och är sedan länge ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. Regeringens syfte med att skicka ärenden på remiss är främst att få belyst vilka konsekvenser förslag kan få om de genomförs.

Statliga myndigheter har i uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen förverkligas. Det är därför viktigt att myndigheter, i remisser bidrar med sina specifika kunskaper om jämställdhet från myndigheternas respektive sakområden.

Denna handledning beskriver hur en genomlysning ur ett jämställdhetsperspektiv av en myndighets remisshanteringsprocess kan genomföras för att kvalitetssäkra myndighetens förfarande vid remisshantering. Den ger också förslag på metoder som kan användas för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i skrivandet av remissvar.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo