2013-09-26

Hero Image

Ny forskning ska bidra till ökad jämställdhet

Ökad jämställdhet inom bland annat filmproduktion, skogsbruk och statliga myndigheter. Det är syftet med de forskningsprojekt som får finansiering genom VINNOVAs utlysning ”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet”.

Utlysningen ”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet” har genomförts på regeringens uppdrag i samråd med Vetenskapsrådet.

De projekt som får finansiering kommer att vetenskapligt pröva metoder, verktyg och processer som kan bidra till ökad jämställdhet inom en rad olika områden såsom transport, skogsbruk, filmproduktion, materialforskning, offentlig finansiering, design, innovationssystem, kommuner, landsting och staten. Syftet är att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Resultaten av forskningen kommer att visa sig senast 2015 då projekten ska vara avslutade.

Följande tio projekt får dela på 30 miljoner kronor:

Eivor och Mai – Forsknings-och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med maktperspektiv

I projektet fokuseras på ojämställdhet inom teknikforskning och filmproduktion. Modellen som prövas bygger på att olika typer av könsfördelning påverkar makt, kunskapsperspektiv och förändring. Organisation: Kungliga tekniska högskolan

Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer 

I projektet fokuseras metoder som kan bidra till att skogsbruket snabbare kan röra sig från ”macho” till modern, det vill säga skapa mer attraktiva arbetsplatser, organisationer och yrkesidentiteter i alla delar av skogsbruket för både kvinnor och män. Organisation: Luleå tekniska universitet

Origo – med design som aktör för genusmedveten förändring och innovation

I projektet undersöks vilken potential design har som social aktör inom ramen för jämställdhets- och förändringsarbete. Metoden ska prövas i två olika miljöer, Hälsoteknikcentrum Halland och Södertörns brandförsvar. Organisation: Högskolan i Halmstad

Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering 

I projektet ska metoden ”jämställdhetskonsekvensbedömning” (JKB) utvärderas och vidareutvecklas i regionerna Dalarna och Västra Götaland. Organisation: Statens väg- och transportforskningsinstitut

Metoder mot Motstånd, 3M

I projektet ska metoder för att identifiera och hantera motståndsstrategier utvecklas och prövas i tre olika miljöer, Räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utbildningen Strategiskt Jämställdhetsarbete, SKL. Organisation: Karlstad universitet

Genusdriven social innovation nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation

I tre av Sveriges ledande organisationer för jämställt företagande och innovation ska projektet pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i form av genusmedveten innovations- och företagsutveckling. Organisation: Luleå tekniska universitet

Jämställdhet på BESTA-sätt: Att arbeta för jämställd personalstatistik och jämställda löner i staten

I projektet ska tillämpningen av BESTA-koderna granskas och utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv i tre statliga myndigheter. Organisation: Uppsala universitet

Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn

I projektet ska en erfarenhetsbaserad plattform för jämställdhetsinnovation i skogsbrukssektorn utvecklas och etableras. Organisation: Sveriges Lantbruksuniversitet

RIKA 2.0 

I projektet utvecklas och prövas en modell, RIKA 2.0 för jämställd fördelning av offentlig finansiering. Samverkansparter är Tillväxtverket, Länsstyrelser, Regionförbund och regionala offentliga finansiärer. Organisation: Luleå tekniska universitet

Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet

I projektet fokuseras olika modeller, metoder och processer som utvecklats för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad, Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt Räddningstjänsten Syd. Organisation: Örebro universitet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo