2016-03-22

Hero Image

Nu ska akademin bli jämställd

Regeringen satsar 25 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet i akademin. 33 lärosäten får stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering, och programmet hade kick-off förra veckan.

– Det finns strukturer inom akademin som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnors villkor för forskning är sämre än mäns och män får större andel av både interna och externa forskningsmedel. Det får bland annat konsekvenser för en av de frågor regeringen pekar på, nämligen akademins ojämställda karriärvägar, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Sedan 2013 har sekretariatet utgjort ett stöd för totalt 60 statliga myndigheter i ett program för jämställdhetsintegrering. Bland myndigheterna ingår flera forskningsråd och högskolenära myndigheter som till exempel Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Nu vill regeringen att erfarenheter från dessa myndigheter ska spridas till högskolesektorn och att samverkan mellan lärosätena och sektorsmyndigheterna ska stärkas.

Tidigare satsningar på jämställdhet i akademin har ofta handlat om projekt för att öka andelen kvinnliga professorer eller att motverka olika former av arbetsmiljöproblem, ofta som projekt utan långsiktighet. Dessutom har det inte vidtagits några kännbara åtgärder när universitet och högskolor inte nått målen.

Jämställdhetsintegrering handlar om att undersöka vad i de ordinarie processerna som gör att ojämställdhet överhuvudtaget uppstår. För att komma åt problemen behöver arbetet tydligt knytas till kärnverksamheternas forskning, utbildning och samverkan och ha en klar koppling till lärosätenas styr- och ledningssystem. Det innebär att hur jämställdhetsintegreringsarbetet organiseras på lärosätena är centralt för förutsättningarna att lyckas.

– För att det ska hända något på allvar krävs två saker. Det ena är att utgå från faktiska problem, att definiera vad som är problemet och hur det ska åtgärdas. Åtgärder utan förankring i problemanalys riskerar att bli hängande i luften utan koppling till verkligheten. Det andra är ledningens fullhjärtade engagemang som sträcker sig bortom läpparnas bekännelser och att ledningen är beredd att vidta de åtgärder som krävs, säger Kerstin Alnebratt.

”Jag hoppas verkligen att vi kommer fram till hur vi systematiskt arbetar med detta och att vi kan belysa var någonstans vi medvetet eller omedvetet hämmar jämställdhetsutvecklingen.”

Alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska universitet och Högskolan i Jönköping kommer mellan 2016-2019 att väsentligt höja ambitionsnivån i sitt jämställdhetsarbete. Göteborgs universitet har beslutat att gå före de andra lärosätena i satsningen.

– Jag hoppas verkligen att vi kommer fram till hur vi systematiskt arbetar med detta och att vi kan belysa var någonstans vi medvetet eller omedvetet hämmar jämställdhetsutvecklingen. Nu ska vi få människorna som arbetar här att se det som en del av verksamheten, att det inte är ett projekt och så stänger vi projektet sen. Det här är en start på att jobba annorlunda för att förbättra jämställdheten i allt vad vi gör och i hela vår verksamhet, säger Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo