2016-02-22

Hero Image

Nu kan du ansöka om medel för spridning av lärande exempel

Arbetar ni för att förändra genusnormer med fokus på pojkar, män och maskuliniteter? Nu kan SKL ge ekonomiskt stöd för att systematisera, dokumentera och sprida lärande exempel. Sista ansökningsdag är den 22 mars.

Det kan handla om att ta fram material som beskriver ett arbetssätt, till exempel film, utställningar och trycksaker, eller att arrangera seminarier, konferenser och andra former för erfarenhetsutbyte.

SKL ser gärna ansökningar om medel till innovativa sätt att dokumentera, dela och sprida kunskap.

Sammanlagt finns 4 500 000 kronor att fördela. Sista dagen för ansökan är 22 mars 2016.

Vem kan få stöd?

Stödet ska gå till verksamheter som utmanar stereotypa normer för kön och som förändrar genusmönster (kan kallas genusmedvetet, normkritiskt eller jämställdhet med fokus på män, pojkar och maskulinitetsfrågor).

Stöd ges endast till pågående, etablerade verksamheter. Stöd kan även ges till samarbeten mellan befintliga verksamheter, eller till att delta och sprida erfarenheter på konferenser som anordnas av andra.

Fem fokusområden

Stöd ges för spridning av lärande exempel inom projektets fem fokusområden:

  • medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner
  • män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken
  • mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete
  • medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo