2017-09-28

Hero Image

Nu blir all statistik från myndigheter könsuppdelad

Alla myndigheter redovisar och kommenterar sina resultat för regeringen en gång om året i sina årsredovisningar. Vad årsredovisningen ska innehålla beror på vad som står i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Nu införs ett nytt krav på könsuppdelad statistik i förordningen.
–Det är positivt, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare på Nationella sekretariatet för genusforskning, men jag saknar krav på analys av statistiken.

Det är från och med 2017 som alla myndigheters individbaserade statistik ska vara könsuppdelad när den redovisas i årsredovisningen till regeringen. Bestämmelsen gäller statistik som direkt eller indirekt rör människor, till skillnad från exempelvis företag och bostäder. Det kan alltså handla om hushållsstatistik där enpersonshushåll och ensamhushåll med barn kan delas upp efter kön.

Det här betyder inte att myndigheten ska skicka in någon ny statistik, men att den statistik som redan tas fram en gång per år könsuppdelas. En del av den statistik en myndighet redovisar är i vissa fall frivillig, och även då gäller kravet att könsuppdela. Det kan finnas undantag då en myndighet kan bortse från kravet, till exempel när den inte har rätt att samla in och behandla personuppgifter.

Ett antal myndigheter redovisar redan sin statistik uppdelat på kön. Stora myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket har haft kravet sedan 2016.

Den officiella statistiken har sedan tidigare omfattats av krav på könsuppdelad redovisning, men av den utgår bara en del av informationen som myndigheterna redovisar i sina årsredovisningar. Med de nya reglerna kommer underlaget att bli mer omfattande.

Bättre beslutsunderlag för jämställdhetspolitiken

Anledningen till att statistiken ska könsuppdelas är att regeringen vill ha ett bättre underlag för att fatta beslut som rör jämställdhet, och information från myndigheter ger just det. De vill också kunna se vilken inverkan på jämställdheten olika beslut har fått, och statistiken är viktig för att kunna utvärdera genomförda satsningar. Till exempel är det intressant att se vilka som tagit del av satsningen för att kunna analysera utfallet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Statistiken är nödvändig, men den säger ingenting om den faktiska (o)jämställdheten

Få myndigheter invände mot förslaget och Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnade det nya kravet. Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för regeringsuppdraget JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) önskar dock att kravet hade kompletterats med krav på analys.

–Jag håller med om att information från myndigheter utgör ett viktigt beslutsunderlag för regeringen, som gör det möjligt att se beslutens inverkan på jämställdheten. Den könsuppdelade statistiken som sådan säger dock ingenting om jämställdheten, men den är en förutsättning för att kunna göra en fortsatt analys möjlig, även om synliggörandet i sig också har en viktig betydelse.

”Att enbart konstatera att kvinnor och män återfinns i olika yrken räcker inte. Det behövs också en analys av varför det ser ut så och vad konsekvenserna av det blir”

Av den anledningen föreslog Nationella sekretariatet för genusforskning i sitt remissvar att statistiken snarare ska vara uppdelad och analyserad ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, till skillnad från enbart uppdelad på kvinnor och män.

– Att granska statistiken ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv innebär en mer fördjupad analys än att enbart fokusera på grupperna män och kvinnor eller flickor och pojkar. Ett genusperspektiv beaktar även sociala och biologiska konstruktioner av kön. Och att enbart konstatera att kvinnor och män återfinns i olika yrken räcker inte. Det behövs också en analys av varför det ser ut så och vad konsekvenserna av det blir, säger Lillemor Dahlgren. Med analyser och konsekvensbeskrivningar blir det lättare att urskilja problemet såväl som möjliga lösningar.

Myndigheterna får stöd i uppgiften

Som stöd för myndigheterna finns skriften ”Könsuppdelad statistik, ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys” som Statistiska Centralbyrån tagit fram. Ekonomistyrningsverket planerar att ge ut föreskrifter och allmänna råd om könsuppdelad statistik i årsredovisningen under hösten 2018. De kommer också att ta fram aktiviteter som rör jämställdhetsintegrering nu i höst, bland annat på ESV-dagen den 10 oktober.

–Vi på sekretariatet ser fram emot att se resultatet av de nya rapporteringskraven, och hoppas och tror att många myndigheter analyserar sin statistik ur jämställdhetsperspektiv ändå, oavsett formella krav i just den här förordningen eller ej.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo