2014-02-05

Myndigheterna som ska göra skillnad för jämställdheten

Hur man bemöter män och kvinnor, pojkar och flickor, är ett mått på kvalitet. Med dessa ord inledde statssekreterare Ulrika Stuart-Hamilton kick-offen för 18 myndigheters arbete med jämställdhet. De 160 deltagarna fick flera smakprov på vad myndigheterna ska göra under året.

Bland andra Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försäkringskassan ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina utbildningar för anställda. – Vi ska också utveckla nya metoder i handläggningen vad gäller mäns våld mot kvinnor. Att kunna ställa frågor för att förstå om det är våldsrelaterat, sa Ann Persson-Grivas, överdirektör på Försäkringskassan. Bland Kriminalvårdens intagna är 94 % män och mannen norm för vad som är bäst för verksamheten, i allt från lokaler, programverksamhet och säkerhetsarbete. Att mannen är norm är något som myndigheten nu vill arbeta med. – Har man varit ute på de här avdelningarna så är det en tuff jargong som inte främjar arbetet med jämställdhetsintegrering. I alla våra beslutsprocesser måste vi ha med det här. Är de beslut vi fattar bra för män och för kvinnor? Vad får de för konsekvenser, sa Elisabeth Åsbjörnsson Hållmark, kriminalvårdsdirektör.

Med jämställdhet i bagaget

Flera myndigheter har arbetat med jämställdhet tidigare, bland annat genom att ge bidrag till jämställdhetsprojekt. Är det då lättare att arbeta med jämställdhetsintegrering? Både och, svarade Fredrik Wikström, enhetschef på Ungdomsstyrelsen. – Det finns en risk att vi tror att vi är tillräckligt duktiga. Och det finns andra uppdrag som inte har jämställdhetsperspektivet så tydligt. Vår utmaning är att exportera våra erfarenheter in till de andra uppdragen som för närvarande inte har ett helt klockrent jämställdhetsperspektiv. Även Tillväxtverket har satsningar för jämställdhet, som kvinnors företagande och handlingsplaner för jämställd regional tillväxt. – Nu ska vi jobba med det här brett. Vi har det inte lättare, vi har många utmaningar för att förstå hur vi ska göra det här i alla våra satsningar, sa Anna Bünger, avdelningschef.

Jämställdhet hela livet

Centrala studiestödsnämnden, CSN, delar ut studiestöd och är nya på jämställdhetsintegrering. – En av de saker som varit en ögonöppnare och som slagit oss är hur nära koppling det finns mellan vårt uppdrag och de jämställdhetspolitiska målen. Det vi gör möjliggör, till och med hindrar, ekonomisk självständighet och möjligheten att forma sina liv. Det är så nära knutet till myndighetens uppdrag, sa Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör. Kvinnor och män som vill ha fortsatt studiestöd av CSN trots att de inte klarat sina studier måste ange skäl till detta. CSN ska nu analysera hur handläggarna bedömer dessa. Finns det skillnader i hur handläggarna värderar kvinnor och mäns skäl, bedöms dem på ett likvärdigt sätt? Pensionsmyndigheten ska jobba för att få kvinnor och män att göra medvetna val i fråga om pensionen. De ska hitta nya sätt att informera, beskriva och berätta. – Vi har ojämställda pensioner, varför har vi det? Pensionen är en spegling av de val vi gjort i livet. Kvinnor jobbar i låglöneyrken, tar ett stort ansvar för hem och barn, jobbar deltid. De speglar slutresultatet i våra lönekuvert och i våra pensionskuvert, sa Katrin Westling Palm, generaldirektör. Statens musikverk arbetar med arkiv, bibliotek, museer och stöd till musiklivet. De ser ett enormt behov av att myndighetens resurser är tillgängliga för både kvinnor och män – musik är en av de konstformer som folk ägnar sig mest åt. – Hur kommunicerar vi? Vilka bilder använder vi? Vem lyfter vi fram? Symfoniorkestrar i dag spelar musik av döda män. Det finns många döda kvinnor som vi vill lyfta fram, sa Stina Westerberg, generaldirektör på Statens musikverk.

Experter tipsade

Slutligen fick deltagarna möta ett antal experter på området som gav flera exempel på lyckade jämställdhetsintegreringsprojekt inom bland annat sjukvården. De tog också tillfället i akt att berätta om när jämställdhetsintegrering ger bra resultat. – När den rätta professionen får mandat att komma fram till den rätta lösningen. Jämställdhetsintegrering ska ske i ordinarie verksamhet, ordinarie verksamhet utförs av ordinarie personal, använd dem, de har enormt mycket kunskap, sa Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och regeringens före detta jämställdhetsutredare.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo