2013-09-05

Låt medarbetarna vara jämställdhetsexperter

I den nya boken Män har varit här längst undersöker forskarna Anna Wahl och Sophie Linghag förutsättningarna för jämställdhet i en stor koncern med många olika slags miljöer. Bästa avstampet för utveckling och förändring tas genom att låta medarbetarna själva vara experterna, menar Anna Wahl, professor i Genus, organisation och ledning, Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Jämställdhetsarbete har studerats förr, och det nya här är att forskarna bakom boken tar ett steg tillbaka och låter kvinnor och män själva formulera hur de ser på ojämställdheten och jämställdheten på sin arbetsplats.

– De flesta stora organisationer har en jämställdhetspolicy, men vi vill visa att förutsättningarna kan vara olika i olika delar av samma organisation, och då räcker det inte med bara en policy, säger Anna Wahl. Hon tror inte heller på att enbart använda experter på jämställdhetsarbete med uppdrag att lära upp medarbetarna på området i syfte att få dem att tänka och handla på ett annat sätt. Istället förespråkar hon metoder som innebär att ha en dialog med dem det gäller.

– Låt medarbetarna vara experterna! Utgå ifrån vad medarbetarna kommer ihåg och har varit med om på arbetsplatsen.

Ingen får smäll på fingrarna

En metod kan vara att medarbetarna själva med hjälp av en jämställdhetsskala får skatta hur de uppfattar att jämställdheten är på jobbet. På så sätt så skapas en utgångspunkt för diskussion.

– Det finns ett motstånd mot att prata om jämställdhet, men genom att var och en själv fick definiera jämställdhet blev de engagerade utifrån sin egen uppfattning. Ingen får heller någon smäll på fingrarna, så som det kanske kan kännas annars. Det finns mycket skuldkänslor i de här frågorna för männens del, och det behöver man komma förbi. Expertkunskap är också viktigt, poängterar Anna Wahl.

– Jämställdhetsskalan ger en bra ingång till dialog om vad ojämställdheten består i, och vad man vill förbättra. En del tycker att jämställdheten är uppnådd, medan andra ser stora problem. Det kräver expertkunskap för att kunna hantera dessa olika uppfattningar.

Mycket i boken kretsar kring en vanligt förekommande tuff jargong som vidmakthålls i framför allt grupper av män i verksamheter som tidigare varit helt mansdominerade.

– Jargongen spelar en stor roll. Vi menar att en förklaring till varför jämställdheten går långsamt framåt och ofta dessutom halkar bakåt ligger i kulturen, som jargongen är ett uttryck för. Strukturen ligger där och lurar i bakgrunden.

Jargongen närs till exempel av homosocialiteten i organisationernas högsta ledning. Med homosocialitet, som är ett viktigt begrepp i boken, menas enkönade sammanhang med enbart män där relationer byggs, lojaliteter skapas och bekräftelse ges parallellt med hierarkier och konkurrens.

Jämställdhet behöver belönas

Ett grepp för att luckra upp homosocialiteten kan vara att tillsätta fler kvinnor i ledande positioner, men det räcker inte, menar Anna Wahl. I boken ges exempel på hur kvinnor på verkstadsgolvet, liksom män som inte vill vara en del av till exempel jargongen, utvecklar olika strategier för hur de förhåller sig till den homosocialitet som sipprar genom organisationen.

– Ingen vill bli utfryst. Det handlar om djupt mänskliga behov av att vara en del av ett sammanhang. Därför spelar den högsta ledningen i ett stort företag med både produktion och forskning en stor roll för hur jämställdheten ska utvecklas. Dels genom de resurser de fördelar till jämställdhetsutveckling, men också symboliskt genom att andra tittar på ledningen och följer deras exempel. Ledningen kan också begära resultat om jämställdhet, tipsar Anna Wahl.

– Chefer på olika nivåer ska rapportera tillbaka och om man inte visar på resultat eller om det kommer rapporter om trakasserier så ska ledningen ställa frågor om det. Vi vet att hierarkin fungerar, och den som har gjort ett jättebra jobb för till exempel jämställdhet ska få bekräftelse, för det får effekt.

Författarnas slutsatser bygger på en mängd intervjuer, både i grupp och enskilt, med medarbetare på ett stort företag som får vara anonymt. Studien visar att förutsättningarna för jämställdhet är vitt skilda mellan exempelvis forskaravdelningen och produktionen. Det måste den som vill utveckla jämställdheten ta med i beräkningen, menar författarna.

 

Män var här först – jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer är skriven av Anna Wahl, professor i Genus, organisation och ledning, KTH och Sophie Linghag, ekonomie doktor, verksam vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

Syftet med boken är att genom beskrivningar och analyser av kvinnors och mäns arbetsvillkor, och deras syn på ojämställdhet och jämställdhet inom olika delar av en stor industriell organisation, kunna utveckla förståelsen av förutsättningarna för jämställdhetsarbete.

Boken vänder sig till alla som vill lära sig mer om komplexiteten när det gäller förändringsarbete för att öka jämställdheten i organisationer. Dit hör till exempel studenter, chefer, fackliga företrädare och andra som arbetar med förändring och utbildning i organisationer – alla som kan behöva idéer och argument för konstruktiva projekt.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo