2017-09-26

Hero Image
Foto: Jann Lipka

Lärosäten träffas med fokus på jämställdhets-integrering

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arbetar med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor.

Träffarna arrangeras inom ramen som stödfunktion i regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).  Fokus ligger på hur lärosätenas planer för jämställdhetsintegrering kan implementeras och vilken typ av organisation och samverkan som krävs för att lyckas med arbetet. Höstens första tematräff, ett samarrangemang mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och Kungliga Tekniska högskolan, hölls den 20 september och behandlade temat utbildning. Högskolepedagogik, utbildningens innehåll och utformning, genomströmning och (breddat) deltagande samt undervisningsvillkor, meritering och karriärvägar diskuterades. 85 personer, bland annat studierektorer, lektorer, samordnare och programansvariga, vid 28 olika universitet och högskolor deltog. Ida-Maria Linder är projektsamordnare för JiHU och är nöjd med första tematräffen.

– Många har uttryckt att det är värdefullt att träffa andra som jobbar med jämställdhetsintegrering för att få utbyta erfarenheter och diskutera arbetet utifrån olika perspektiv. Det är också en viktig del i vårt utvecklingsarbete för att se hur vi bäst kan stötta lärosätenas jämställdhetsintegrering, säger hon.

Nästa tematräff berör resursfördelning och hålls vid Malmö högskola den 26 oktober och höstens tredje träff handlar om bedömning och äger rum den 30 november vid Göteborgs universitet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo