2017-04-24

Hero Image

Långsiktigt och strukturerat arbete för att motverka hedersrelaterat våld

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag att främja och lämna stöd till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. I en rapport som nu överlämnas till regeringen ges en övergripande bild av arbetet. En av de viktigaste slutsatserna är att det krävs långsiktighet för att arbetet mot hedersförtryck ska vara framgångsrikt.

Länsstyrelserna har lång erfarenhet av att arbeta med regeringens uppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Ett arbete som bidrar till att kunskapsnivån i landet ökar och blir mer likvärdig. Länsstyrelserna ser det som nödvändigt med mer långsiktiga satsningar när det gäller länsstyrelsernas arbete inom området för att det ska kunna utvecklas. Nuvarande regeringsuppdrag har förlängts ett år i taget.

Länsstyrelserna menar vidare att kunskap hos yrkesverksamma är en förutsättning för att hedersrelaterat våld och förtryck ska synliggöras och förebyggas. På kommunal nivå finns det ett behov av att utveckla arbetet för att nå ut till chefer och politiker, som kan tillsätta resurser i det lokala arbetet.

”På kommunal nivå finns det ett behov av att utveckla arbetet för att nå ut till chefer och politiker, som kan tillsätta resurser i det lokala arbetet”

Kunskapsnivån har höjts

Flera länsstyrelser tar upp att det under de senaste åren skett en positiv utveckling när det gäller kunskapsnivån i flera kommuner och myndigheter. De flesta länsstyrelser har även särskilda regionala nätverk för att stärka arbetet inom hela området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det har bidragit till en positiv utveckling och stärkt arbetet inom flera län.

Det finns goda exempel på samverkan inom ramen för flera av länsstyrelsernas uppdrag. Det är viktigt att samverkan fortsätter att utvecklas mellan till exempel länsstyrelserna, mellan nationella myndigheter samt mellan myndigheter och idéburna organisationer.

Förebyggande arbete med inriktning mot pojkar och män

För att kunna uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck) är ett utvecklingsområde att arbeta än mer förebyggande så att det leder till minskad förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck. Det kräver att nya resurser tillförs. Länsstyrelserna påpekar även vikten av att det förebyggande arbetet inriktas mot målgruppen pojkar och män. Dessutom behöver såväl det förebyggande arbetet som insatser till stöd och skydd för utsatta integreras i ordinarie verksamheter i större utsträckning.

– Vi planerar att ha en utbildningsdag för berörda myndigheter den 19 maj, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, som är regional utvecklingsledare för arbetet mot våld i nära relationer. Genom utbildningsdagen kan vi också få en bild av utvecklingsbehovet i länet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo