2016-10-31

Hero Image

Läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, har i uppdrag från regeringen att titta specifikt på kvinnor och mäns sjukskrivningar. En studie visar nu att män sjukskrivs i genomsnitt 2,8 dagar längre än kvinnor i ett första läkarintyg.

Män kan alltså vara sjukfrånvarande under längre tid än kvinnor för likartade åkommor, utan en förnyad läkarkontakt. Det här slår ISF fast i rapporten Läkares sjukskrivning av kvinnor och män som publicerades i oktober 2016. Könsskillnaderna i sjukskrivningstid finns för de flesta av de studerade sjukdomsdiagnoserna. Resultaten i granskningen bygger på data från närmare 700 000 läkarintyg som skickades in till Försäkringskassan under perioden 2010–2014.

Studien visar att läkare förskriver längre sjukskrivningstid för män än för kvinnor även i det andra läkarintyget i ett sjukfall. En hypotes i studien var att skillnaderna i sjukskrivningstid i det första läkarintyget utjämnas i nästa intyg, alltså där patienten har en ny kontakt med läkaren och får förlängd sjukskrivning. Men resultaten visar att könsskillnaderna snarare förstärks än utjämnas. Män sjukskrivs i genomsnitt i ytterligare 1,8 dagar längre i det andra läkarintyget, förutom de i genomsnitt 2,8 dagarna längre sjukskrivningstid i det första läkarintyget.

Insatser behövs för en jämställd sjukskrivningsprocess

ISF konstaterar att det behövs förstärkta insatser som riktar sig till hälso- och sjukvården för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess.

– För att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess behöver hälso- och sjukvården utveckla strategier för att bryta könsstereotypa mönster, menar Ola Leijon, en av författarna bakom rapporten.

”För att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess behöver hälso- och sjukvården utveckla strategier för att bryta könsstereotypa mönster”

Studien visar också att skillnaderna i sjukskrivningstid mellan mäns och kvinnors läkarintyg varierar mellan olika landsting och regioner, men att de återfinns i hela landet.

Läkare i Jämtland Härjedalen sjukskriver män i genomsnitt 5,1 dagar längre än kvinnor, medan läkare i Västmanland sjukskriver män i genomsnitt 1,6 dagar längre än kvinnor. Den genomsnittliga sjukskrivningstiden i det första läkarintyget är cirka 6 respektive 9 dagar längre bland kvinnor och män i Jämtland Härjedalen än bland kvinnor och män i Örebro län. Vad dessa skillnader kan bero på har inte studerats inom ramen för denna studie.

– Kanske kan det bero på att landstingen och regionerna har kommit olika långt i arbetet för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens utredningar och bedömningar av behovet av sjukskrivning görs med samma medvetenhet och professionalism som för andra vårdinsatser, säger Ola Leijon.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo