Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är den lag som reglerar socialtjänstens verksamhet i landets kommuner. Socialtjänstens mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

En av socialtjänstens uppgifter att hjälpa brottsoffer, det står i socialtjänstlagen. Det innebär bland annat att socialtjänsten ska ge stöd till våldsutsatta kvinnor och män, i så väl heterosexuella som homosexuella relationer, samt barn. 2007 skärptes lagen för att tydliggöra kommunernas ansvar vad gäller stöd till brottsoffer. Ändringarna innebär att socialtjänsten särskilt ska beakta att våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av hjälp.

Socialtjänstlagen lyfter också kvinnor som utsatts för övergrepp eller våld av en närstående. Våldet kan vara av olika slag, så väl psykiskt, fysiskt som sexuellt. Med närstående menas att offret har eller har haft en nära och förtroendefull relation med förövaren, som till exempel make, sambo, pojk- eller flickvän, syskon, barn eller barnbarn. Enligt socialtjänstlagen har även män som utövar våld rätt till hjälp.

Socialtjänstens insatser varierar men många kommuner erbjuder rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd och kan bistå med tillfälligt skyddat boende.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo