Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad samhällsområden. Dessa områden framgår av lagens andra kapitel.

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen har i syfte att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet och inom övriga samhällsområden. Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Enkelt uttryckt består diskrimineringslagen av två delar: förbud mot att diskriminera och krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare förebygger diskriminering genom aktiva åtgärder. Förbuden mot diskriminering syftar till att kompensera och ge upprättelse för människor som blivit utsatta för diskriminering eller repressalier.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder har som syfte ett förebyggande och främjande arbete. Den metod lagen anvisar är att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Diskrimineringsförbuden och lagens aktiva åtgärder omfattar sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo