Abortlagen

Alla i Sverige har rätt till abort enligt abortlagen.

Rätten gäller oberoende av om en är svensk medborgare eller inte, bosatt i Sverige eller ej. Enligt lagen bestämmer en själv om en vill göra abort fram till slutet på den artonde veckan av graviditeten. Därefter krävs tillåtelse från Socialstyrelsen. De ger tillstånd till abort om särskilda skäl föreligger och om det kan antas att fostret inte kan vara livsdugligt utanför livmodern.

Enligt lagen har en rätt till stödsamtal såväl innan som efter aborten. Om en inte har svenska som modersmål har en i samband med aborten rätt att själv välja en auktoriserad tolk.

I Socialstyrelsens föreskrifter om abort (SOSFS 2009:15) betonas även vårdgivarens ansvar att tillhandahålla den information som vårdtagaren behöver samt erbjuda preventivmedelsrådgivning före eller efter aborten.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo