2014-11-20

Hero Image

Ökad andel kvinnor får forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Andelen kvinnor som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet har ökat från 29 till 35 procent de senaste fem åren. VR har nu fattat beslut om stöd till forskare inom samtliga vetenskapsområden i årets stora utlysning. Av närmare 5 600 inkomna ansökningar beviljades 824.

824 forskare kommer att få dela på drygt 3,4 miljarder kronor de närmaste fem åren. Därutöver går 186 miljarder till infrastrukturer under samma period.

Över en femårsperiod har andelen kvinnor som beviljats medel ökat från 29 till 35 procent, vilket speglar en ökning av antalet kvinnliga sökande.

– Det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att kvinnor och män totalt sett lyckas lika bra med att få sina ansökningar beviljade. Även inom respektive ämnesområde lyckas kvinnor lika bra som män, bortsett från utbildningsvetenskap och konstnärlig forskning där kvinnor i år har en betydligt högre beviljandegrad, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

– Om man ser till beviljat medelbelopp för första året (2015) är skillnaderna mellan kvinnor och män också relativt små, med undantag för utbildningsvetenskap – där kvinnor har högre medelbelopp – och konstnärlig forskning – där män har högre medelbelopp.

– Kvinnor och män totalt sett lyckas lika bra med att få sina ansökningar beviljade.

Den största delen av de beviljade medlen, 2,5 miljarder kronor, läggs på så kallade fria projektbidrag. Därutöver finansierar Vetenskapsrådet bidrag inriktade på till exempel unga forskare och specifika områden.

Totalt har 14,4 procent av ansökningarna om forskningsmedel till fria projektbidrag beviljats. Inom humaniora och samhällsvetenskap ligger den lägre, 8,4 procent av de sökande beviljas medel.

– Generellt sett är beviljandegraden låg, speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap där vi tyvärr måste avslå många bra ansökningar, säger Sven Stafström. Detta är något vi kommer titta närmare på.

Vetenskapsrådet är en av de 18 myndigheter som fått särskilt uppdrag från regeringen att under 2013 och 2014 arbeta med jämställdhetsintegrering.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo