2017-04-07

Hero Image

Kunskaper om arbetslivet med ett jämställdhets-perspektiv

"På lika villkor – Jämställdhet genom livet" är ett nyproducerat utbildningsmaterial som tar ett helhetsgrepp kring jämställdhet med fokus på arbetslivet.

Förhoppningen hos Arena Skolinformation är att undervisningsmaterialet ska bidra till att gymnasieelever gör medvetna val i sina kommande arbetsliv, val som baseras på kunskap om villkor och strukturer kring jämställdhet och inte på allmänt tyckande.

För att få en förståelse för villkoren för jämställdhet i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som hur vårt yrkesliv påverkas av val på det personliga planet. Arena Skolinformation vill genom sitt nya material visa elever att allt hänger ihop.

”På lika villkor – Jämställdhet genom livet” ger en historisk tillbakablick. Från kampen för lika rösträtt, kvinnor och mäns roll i arbetslivet till de reformer som påverkat utvecklingen. Genom aktuell fakta och statistik får eleverna ökad medvetenhet om dagens samhälle och konsekvenserna som ojämställda villkor leder till, i de politiska rummen, arbetslivet och innanför hemmets väggar. Genom en bredd av diskussionsfrågor skapas förutsättningarna för eleverna att blickar framåt, hur vill vi ha det?

Materialet utgår från Sveriges jämställdhetspolitiska mål och dess sex delmål. De ligger som grund när röster från myndigheter, civilsamhälle och arbetslivet konkretiserar vad målen innebär i vardagen. På så sätt bryts svepande målformuleringar ner till en kontext i vardagen som gymnasieelever kan relatera till.

Alla undervisningsmaterial från Arena Skolinformation utgår från GY11, läroplanen för den svenska gymnasieskolan.
”På lika villkor – Jämställdhet genom livet” är användbar i ämnen på både praktiska program som teoretiska, temaarbeten och studie- och yrkesvägledning. Den passar framförallt inom historia och samhällskunskap, vilka är ämnen som alla elever på de nationella programmen undervisas i.

Arena Skolinformation har sedan 2010 producerat kostnadsfria kompletterande läromedel om arbetslivet riktat mot gymnasiet. Bakom verksamheten står över 20 fackförbund, bland andra LO, TCO och Saco. Hittills har 900 000 material levererats till den svenska skolan sedan starten 2010.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo