2015-07-02

Hero Image

Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen

Hur effektiv har de senaste tio årens jämställdhetspolitik egentligen varit? I september lämnas en jämställdhetspolitisk utredning över till regeringen. Utredaren Cecilia Schelin Seidegård var på plats i Almedalen för att ge en nyfiken publik inblick i jämställdhetspolitikens framsteg och utmaningar.

Mellan 2007-2014 har regeringen satsat 2,6 miljarder kronor på jämställdhet. Det är den största ekonomiska satsningen på jämställdhet i svensk politisk historia. Så vad har hänt, har utvecklingen gått framåt, bakåt eller stått still?

– De stora landvinningarna gäller kvinnors representation. I dag har vi betydligt fler kvinnor inom politiken, bland myndighetschefer och i näringslivets bolagsstyrelser, sa Cecilia Schelin Seidegård.

Kvinnors faktiska arbetstid har också ökat, även kvinnors andel av mäns inkomster. Dessutom har skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning minskat.

– Något som vi ser som särskilt positivt är att kvinnors oro och otrygghet har minskat, sa Cecilia Schelin Seidegård.

Utmaningar för politiken

Samtidigt har kvinnors utsatthet för våld varit konstant de senaste tio åren, både i och utanför parrelationer. Detta trots att regeringen under en åttaårsperiod satsat över en miljard på att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Andra utmaningar för jämställdhetspolitiken är könsstereotypa utbildningsval. Det leder bland annat till en starkt könssegregerad arbetsmarknad.  Kvinnor tjänar fortfarande bara 84 procent mäns löner trots att flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Psykisk ohälsa bland unga kvinnor ökar samtidigt som kvinnor oftare drabbas av kvalitetsbrister i vården.

En central fråga som lyftes av Cecilia Schelin Seidegård är att utmaningarna dessutom ser väldigt olika ut för olika grupper. Utrikes födda kvinnor har till exempel en svagare arbetsmarknadsanknytning. Kön är en viktig variabel att ta hänsyn till vad gäller skolresultat men socioekonomisk bakgrund är minst lika viktigt.

”Vi behöver bättre kunskap om hur det ser ut för olika grupper och framför allt bättre samarbete mellan olika politikområden.”

– Ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till andra maktordningar än kön är avgörande för att skapa en jämställdhetspolitik värd namnet. På samma sätt som det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan kvinnor och män som grupp för att upptäcka mönster och åtgärda skevheter, måste vi lyfta fram de skillnader som finns inom gruppen kvinnor och män. Det kan handla om ålder, klass, funktionsvariationer och födelseland.  Vi behöver bättre kunskap om hur det ser ut för olika grupper och framför allt bättre samarbete mellan olika politikområden.

Något måste göras

Så vad kommer utredningen att presentera för förslag i september? I Almedalen avslöjades bland annat att utredningens utgångspunkt är att de nuvarande jämställdhetspolitiska målen är bra, men att de kommer att ses över. Vi kan också vänta oss att fler myndigheter får i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Utredningen kommer även att föreslå en fastare struktur för politikens genomförande, där det tydligt pekas ut vem som ansvarar för en sammanhållen och löpande uppföljning av jämställdhetspolitiken.

”Utredningen kommer även att föreslå en fastare struktur för politikens genomförande”

Betyder det att vi kommer att se förslag om en jämställdhetsmyndighet?

– Jag vill inte föregå utredningen, men alla resultat visar att det inte finns en strategisk och långsiktig styrning i dag. Vi kan inte bara konstatera det, utan något måste göras, sa Cecilia Schelin Seidegård.

Utredningens analyser pekar på en långsam förändringstakt, med små, marginella förändringar och förbättringar. Räcker det?

– Mitt svar är entydigt nej. I vår utredning kan vi konstatera att det inte räcker med god vilja. Det räcker inte heller med 2,6 miljarder. För att nå målen för jämställdhetspolitiken behöver vi också en strategisk styrning och en fast struktur för att genomföra politiken. Annars kommer vi stå här igen om 10 år och prata om förändringar och några procentenheter hit och dit. Låt oss inte nöja oss med det, avslutade Cecilia Schelin Seidegård.

Om #Jämställdhetsutmaningen

Den 1 juli bjöd aktörerna bakom portalen Jämställ.nu tillsammans med Jämställdhetsutredningen in till en heldag om jämställdhetspolitikens utmaningar. Under dagen presenterades utredningens preliminära resultat, inbjudna politiker, praktiker, experter och forskare diskuterade jämställdhetspolitiken utmaningar och hur vi ska möta dem. Dagen avslutades med en debatt mellan nuvarande och den föregående jämställdhetsminister.

Medverkade gjorde bland andra:

 • Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Maria Arnholm, partisekreterare, Folkpartiet
 • Anne-Charlott Callerstig, fil dr i genusvetenskap, Örebro universitet
 • Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna
 • Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet
 • Åsa Regnér, jämställdhetsminister
 • Cecilia Schelin Seidegård, landshövding,
 • Länstyrelsen Gotlands län
 • Agneta Stark, fil dr och tidigare rektor vid Högskolan Dalarna
 • Peter Söderström, sociolog, Män för jämställdhet
 • Marie Trollvik, programchef, ESF-rådet
 • Peter Tai Christensen, utredare, Unionen
 • Anna Wahl, professor, KTH

Arrangörer: Jämställ.nu, som ägs av Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, svenska ESF-rådet och VINNOVA, samt Jämställdhetsutredningen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo