2013-03-08

Hero Image

Jämställdhet ger 25 gånger pengarna

Jämställdhet är en rättighet. Men det är också en god affär för samhället. Det visar nya beräkningsmodeller som SKL har tagit fram tillsamans med Botkyrka, Göteborg och Borås.

Inom projektet Smart ekonomi har de tre kommunerna utvecklat modeller för att räkna på det ekonomiska utfallet av olika jämställdhetssatsningar.

Utbildning som ger arbete i Botkyrka

I vissa kommundelar i Botkyrka är mer än hälften av kvinnorna i arbetsför ålder utan jobb. Kommunens modell beskriver tre typkvinnor med varierande skolbakgrund, försörjning och ålder. De erbjuds utbildningsinsatser som gör att de kan få jobb inom vård eller omsorg.

Botkyrkas beräkningar visar att samhället kan göra stora ekonomiska vinster på insatserna, dels genom att inte behöva betala försörjningsstöd, dels genom värdet på det så kallade produktionstillskottet, det vill säga värdet på lön, skatter och sociala avgifter.

Eftersom människor i arbete skapar stora värden blir avkastningen dramatisk. En 25-årig kvinna som får fyra års utbildning hinner jobba ihop ett produktionstillskott på 7,5 miljoner kronor fram till pensionen.

Stöd till flickors och pojkars idrott i Göteborg

Göteborgs stad har undersökt kommunens stöd till flickors och pojkars idrottande. Stödet är i huvudsak knutet till traditionell föreningsidrott där pojkar dominerar. Många flickor och unga kvinnor väljer motionsformer utanför föreningslivet som de får betala själva, t.ex. dans, aerobics, gympa och yoga. Det innebär att kommunen ger betydligt mer bidrag till pojkars idrottande än till flickors.

Förutom att det strider mot kommunens jämställdhetsmål har det ekonomiska följder. Det är väl belagt att motion har positiva effekter för hälsan på både kort och lång sikt.

Ett konkret exempel är kostnader till följd av benskörhetsfrakturer. En uppskattning visar att fallolyckor i Göteborg varje år kostar samhället omkring 300 miljoner kronor. Merparten av de som drabbas är äldre kvinnor. Eftersom fysisk aktivitet i tidiga år gör skelettet starkare har flickors idrottande samhällsekonomiska konsekvenser på lång sikt.

Pojkar utan gdkända betyg i Borås

Borås kommun har tittat på vad det kostar samhället att elever, främst pojkar, slutar skolan utan kompletta betyg.

Det finns ett starkt samband mellan att misslyckas i skolan och utanförskap. Missbruk och kriminalitet kostar samhället enorma summor. Ett år i fängelse eller ett år i sluten missbruksvård kostar över en miljon kronor. Samhället har mycket att vinna på tidiga insatser för att stötta barn och unga i skolan så att de ska lyckas i skolan.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo