2014-03-13

Hero Image

Jämställda offentliga miljöer

Nu införs ett statligt stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att skapa jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Med stödet vill regeringen främja att fler ska känna sig välkomna och delaktiga i den offentliga miljön.

I den offentliga miljön finns det vissa platser som är utformade så att de känns inbjudande och välkomnande. Andra platser kan upplevas som slutna och otillgängliga. Hur en miljö upplevs kan skilja sig åt beroende på om det är kvinna eller man, flicka eller pojke som vistas i den. Syftet med det nya stödet är att uppmuntra till utvecklingsprojekt som bidrar till att såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar känner sig bekväma, vågar ta plats och vill umgås i de offentliga miljöerna. Stödet – som kan lämnas till både fysiska och strategiska eller metodutvecklande åtgärder – administreras av Boverket. För att en ansökan ska kunna prövas i år behöver den ha kommit in till Boverket senast den 1 augusti 2014. Boverket ser positivt på att flera aktörer går samman i utvecklingsprojekten, eftersom det ger ett bredare kunskapsutbyte och åtgärderna kan få större genomslagskraft. Mer information om stödet finns på Boverkets hemsida.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo