2014-12-03

Hero Image

Jämställda karriärer och löner?

Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda yrken och sektorer och på olika positioner. Det får konsekvenser för såväl löner som karriärmöjligheter, visar nya forskningsrapporter från JA-delegationen.

– Om vi på allvar tycker att män och kvinnor ska ha samma villkor och möjligheter till betalt arbete och ekonomisk självständighet livet ut måste vi våga agera i de här frågorna, säger Anna Hedborg, ordförande i JA-delegationen. Därför publicerar vi i dag två forskningsrapporter som vrider och vänder på problemen med ojämställda löner och karriärer.

Den första rapporten ”Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv” (SOU 2014:80) följer upp hur synen på kvinnliga ledare har förändrats de senaste tjugo åren.

– Glädjande nog verkar allt fler förstå betydelsen av fler kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Men det kan tyckas lite oroande att det är den yngre generationen chefer som är minst intresserade av att arbeta aktivt med jämställdhet, säger Anna Hedborg (th). Så har det å andra sidan varit länge. Efter ett antal år i arbetslivet brukar de flesta få syn på könsskillnaderna.

VD:n är fortfarande en man

Rapporten visar också att det inte räcker med kunskap för att bryta mot etablerade rekryteringsmönster. Viljan och medvetenheten måste vara hög genom hela rekryteringsprocessen.

– Om man inte tänker sig för tenderar man att göra och rekrytera som vanligt – och den vanliga vd:n är fortfarande en man, konstaterar Anna Hedborg.

Den andra rapporten ”Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden” (SOU 2014:81) tar ett bredare grepp om ojämställdheten i arbetslivet. Där konstateras att kvinnor och män fortfarande i väldigt stor utsträckning jobbar i olika sektorer och yrken. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att de har olika yrken. Lönerna i de stora kvinnodominerade yrkena är låga. Samtidigt är det nästan inga löneskillnader mellan könen i låglöneyrken. Löneskillnaderna är istället störst där lönerna är högst.

”Om män och kvinnor i framtiden ska söka sig till kvinnodominerade yrken som vård och omsorg behöver vi se över både löneläget och arbetsvillkoren.”

– Mycket handlar om hur vi värderar olika typer av arbete i samhället, konstaterar Anna Hedborg. Om män och kvinnor i framtiden ska söka sig till kvinnodominerade yrken som vård och omsorg behöver vi se över både löneläget och arbetsvillkoren. Det är en stor samhällsutmaning och en fråga vi brottas med i JA-delegationen.

Kvotering till bolagsstyrelser

Rekrytering är ett tema som behandlas i båda rapporterna. I anslutning till det diskuteras också kvotering till bolagsstyrelser. Bland annat studeras vad som hände då kvotering infördes i Norge.

– Studien av Norge är intressant och borde kunna bringa klarhet i en del frågor även i den svenska debatten, tycker Anna Hedborg. Uppföljningen visar att reformen inte har haft några synliga effekter på bolagens värde, vare sig uppåt eller neråt. Däremot visar forskningsöversikten i kapitlet att styrelser med fler kvinnor tenderar att agera mer aktivt och självständigt gentemot ledningen. Om man sedan tycker att det är bra eller dåligt är väl en smaksak. Eller beror möjligen på vem man är.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo