2014-02-03

Jämställd föräldraledighet kräver nya grepp

Pappors uttag av föräldraledighet har ökat successivt sedan 1970-talet, men nu kan vi ha nått en tröskel som är svår att komma över. - Vi tycker att dagens politiska diskussion är överdrivet försiktig, säger Niclas Järvklo, sekreterare i den statliga utredningen om män och jämställdhet.

Ibland framställs det som att utvecklingen mot en jämställd föräldraledighet rullar på av sig själv. Det finns statistik som visar att män, med nuvarande ökningstakt, kommer att ta ut 40 procent av föräldraledigheten år 2018, men Niclas Järvklo är kritisk till den typen av resonemang. – Det är inte säkert att det kommer att ticka på så. Vi kanske har nått så långt vi kan inom det här systemet, säger han. Det är framför allt vissa grupper av män som utökar sin föräldraledighet, visar Utredningen om män och jämställdhet, som presenteras för riksdagen den 13 februari. – Om vi vill se en fortsatt ökning måste den ske inom nya grupper av män och då tror jag att föräldraförsäkringen måste reformeras, säger Niclas Järvklo.

Klasskillnader i mäns uttag av föräldraledighet

Det är främst högutbildade par med god inkomst som delar på föräldraledigheten. Det visar Försäkringskassans rapport ”De jämställda föräldrarna”. Män som arbetar inom LO-yrken tar generellt ut lite föräldraledighet medan män som arbetar på könsblandade arbetsplatser inom staten är mer benägna att vara hemma när barnen är små. Niclas Järvklo tror att skillnaden främst beror på att män inom olika sektorer möter olika förväntningar på sina arbetsplatser. – På könsblandade arbetsplatser finns ett tryck på män om att de ska vara hemma och på kvinnor om att de ska komma tillbaka, men inom de mans- eller kvinnodominerade LO-yrkena är det inte så, säger han. Bland de fäder som tar ut mycket föräldraledighet är också utlandsfödda män underrepresenterade. Det tror Niclas Järvklo kan ha flera orsaker. – Många inom gruppen är egenföretagare och då kan man ha extra svårt att vara hemma, men jag tror också att vi måste fokusera mer på utlandsfödda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, säger han. Niclas Järvklo menar att föräldraförsäkringens fokus på valfrihet gör att vissa grupper av män får mindre möjlighet till ett jämställt föräldraskap än andra. Detta lyfts fram i Utredningen om män och jämställdhet, som argumenterar för en förändring av föräldraförsäkringen. – Vi tycker att dagens politiska diskussion är överdrivet försiktig. Det är inte alls orimligt med en individualisering. Politiker behöver signalera att man ska dela lika, säger Niclas Järvklo. Att de signalerna har försvagats tycker han till exempel märks i regeringens uppdrag till Försäkringskassan. Tidigare stod det att myndigheten skulle verka för ett jämt uttag av föräldraledighet. Nu står det i stället att de ska informera om föräldraförsäkringens möjligheter.

Påverkar ansvaret för hushåll och barn

Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan, upplever inte att den förändrade formuleringen behöver ha så stor betydelse. – Vi ska ge föräldrar den information de behöver för att kunna fatta kloka beslut både på kort och lång sikt. Vi ska sprida kunskap om de långsiktiga konsekvenserna av hur man delar, säger hon. I Försäkringskassans senaste studie, ”Ojämställd arbetsbörda”, syns en tydlig koppling mellan fördelningen av föräldraledigheten och fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet. – Hur man delar föräldraledigheten hänger tätt samman med vilket ansvar man tar för hushållet och barnen flera år senare, säger Laura Hartman. Det finns också ett samband mellan fördelningen av föräldraledigheten och det faktum att kvinnor är sjukskrivna mer än män. – Det verkar som att en faktor som förklarar mammors relativt höga sjukfrånvaro är dubbelarbetet – lönearbetet och det obetalda arbetet, säger Laura Hartman. Ett annat viktigt resultat i Försäkringskassans studie är sifforna som visar att kvinnor tar ut betydligt mer obetald föräldraledighet än män. Totalt är kvinnor generellt borta från arbetsmarknaden i 15 månader medan män i fyra månader. – Det får konsekvenser för kvinnors möjligheter i arbetslivet, men också för mäns anknytning till sina barn, säger Laura Hartman. Niclas Järvklo är övertygad om att vi framöver kommer att få se en bredare uppslutning kring kravet på en individualiserad föräldraförsäkring. – Rent samhällsekonomiskt kommer det behövas en reform som gör att fäder tar ett större ansvar hemma, inte minst med tanke på att kvinnor är mer högutbildade än män, säger han, men tillägger att frågan också är viktig ur ett rättighetsperspektiv. – Män måste få bättre möjligheter att balansera arbetsliv och familjeliv. Det är en mänsklig vinst som måste försvaras, säger han.

Fakta

Mäns föräldraledighet i siffror 24 procent av penningdagarna tas ut av män, sett till hela perioden upp till att barnet fyller åtta år, enligt siffror från år 2012. 13 procent av barnen i Sverige har föräldrar som delar föräldraledigheten jämt, enligt siffror från år 2010. Betald och obetald föräldraledighet Kvinnor är i snitt föräldralediga i 15,3 månader varav 9,5 med föräldrapenning. Män är i snitt föräldralediga i 3,8 månader varav 2,2 med föräldrapenning. Källa: Försäkringskassan  

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo