2014-10-08

Hero Image

Hur jämställt och inkluderande är arbetslivet?

Hur inkluderande är egentligen arbetslivet? Hur ser arbetsvillkoren och arbetets organisering ut för kvinnor och män med olika bakgrund och kompetenser? Det försöker JA-delegationen ta reda på i två forskningsantologier som presenteras i dag.

I den första rapporten Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet (SOU 2014:30) konstateras bland annat att könssegregeringen på arbetsmarknaden minskar.

– De skandinaviska länderna har inte längre Europas mest segregerade arbetsmarknader. I Sverige har andelen kvinnor ökat i mansdominerade yrken och minskat i kvinnodominerade yrken, säger JA-delegationens ordförande Anna Hedborg. Men utvecklingen går långsamt och inte bara framåt.

Det är på könsblandade arbetsplatser som de bästa jobben finns, medan andelen anställda med nedsatt hälsa är särskilt hög i starkt kvinnodominerade yrken.

– Myten om ”mammavänliga jobb” avlivas i rapporten. Det finns en föreställning om att kvinnor söker sig till vissa yrken för att de är lätta att kombinera med ansvaret för barn och familj. Men det är inte i de traditionella kvinnoyrkena som flexibiliteten och möjligheten att styra över arbetstider och arbetsinnehåll är störst, snarare tvärt om, konstaterar Anna Hedborg.

Jämställdhet  är inte tillräckligt

I den andra rapporten Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (SOU 2014:34) konstateras att strävan efter jämställdhet mellan könen inte är tillräckligt, eftersom arbetslivet är segregerat på flera ledder än så.

– Studier visar till exempel att läkares och lärares psykosociala arbetsmiljö ser olika ut beroende på i vilket land de är födda, säger Anna Hedborg.

Synen på arbetskraftinvandring varierar också över tid och beroende på vilka grupper som diskuteras, och avlönat arbete i andras hem har varit en het fråga långt innan RUT-avdraget. Mindre diskuterat, men inte mindre intressant, är de arbetsrättsliga perspektiven på jämställdhet och diskriminering. Inte minst gäller det tillämpningen av regeln om omvänd bevisprövning i diskrimineringsmål.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo