2015-05-27

Hero Image

Ny rapport om män inom vård och omsorg

Hur är det att vara man och arbeta inom vård och omsorg? Svaret på den frågan presenteras i en ny rapport där både kvinnor och män inom sektorn blivit intervjuade.

Rapporten är resultatet av ett jämställdhetsarbete kopplat till regionens kompetensförsörjning som Länsstyrelsen, regionala utvecklingsavdelningen inom Region Kronoberg och Vård- och omsorgscollege har gjort tillsammans.

Utgångspunkten för frågeställningen är en könssegregerad arbetsmarknad där få killar/män söker sig till vårdsektorn.

– Vi hoppas att rapporten skall leda till ett strategiskt förändringsarbete kopplat till jämställdhet som öppnar upp för att fler män ska känna att de vill arbeta inom sektorn. Det kommer på sikt att leda till att traditionella studie- och yrkesval bryts, säger Diana Unander Nordle, som arbetar på Region Kronobergs avdelning för regional utveckling.

Rapporten är resultatet av ett jämställdhetsarbete kopplat till regionens kompetensförsörjning som Länsstyrelsen, regionala utvecklingsavdelningen inom Region Kronoberg och Vård- och omsorgscollege har gjort tillsammans.

Studien om män i vården har väckt nationellt intresse

Att sätta fokus på män i en kvinnodominerad bransch verkar vara relativt outforskat i jämförelse med studier av kvinnor i mansdominerade branscher. Valet av målgrupp för studien har väckt stort intresse både från deltagare men också från andra aktörer såväl i Kronobergs län som nationellt.

– Många likställer jämställdhet med kvinnor i en minoritetsposition. Vi hoppas att studien och dess resultat och analys har vänt på perspektiven och skapat ett ökat intresse hos en bredare grupp, säger Diana Unander Nordle.

Kort sammanfattning av resultaten

Resultaten visar att det finns en rad skillnader mellan män och kvinnor som arbetar inom vård- och omsorg och hur de ser på sin arbetssituation. Männen och kvinnornas väg in i arbetet skiljer sig exempelvis åt. Flera av männen har inlett arbetet genom en slump medan valet att stanna inom sektorn varit medvetet, vad det gäller många av kvinnorna var förhållandet det motsatta.

Resultatet av studien visar också att det finns stora delar av upplevelsen att arbeta inom vård- och omsorg som inte skiljer sig mellan manliga och kvinnliga medarbetare. Här kan vi t.ex. lyfta de fördelar och utmaningar som deltagarna förknippar med arbetet inom vård och omsorg samt vad som bör göras för att attrahera flera att vilja arbeta inom sektorn.

Majoriteten av deltagarna i studien efterfrågar också mer balanserade arbetsplatser utifrån kön, ålder och etnicitet för att spegla det omgivande samhället och på bästa sätt kunna bemöta patienter/brukare.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo