2013-01-18

Hero Image

Handlingsplan för jämställd tillväxt

Länsstyrelsen i Stockholms län har antagit en handlingsplan för jämställd tillväxt. Handlingsplanen analyserar effekterna för kvinnor och män när det gäller boende, infrastruktur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, företagande, innovationskraft samt klimat och energi.

Länsstyrelsen har av regeringen ett generellt uppdrag att verka för ökad jämställdhet. Det gäller alla de sakområden som Länsstyrelsen arbetar med, däribland tillväxtfrågorna.

– Jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling. Men för att nå jämställdhet behövs ett aktivt och målinriktat arbete för att förändra värderingar och föreställningar om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”, säger Länsstyrelsens jämställdhetsexpert Gunilla Sterner i ett pressmeddelande (18/1).

Nyligen överlämnade därför Länsstyrelsen handlingsplanen ”Jämställd tillväxt i Stockholms län” till regeringen. Det övergripande målet är att länet ska vara en globalt ledande och attraktiv tillväxtregion med jämställda livsvillkor för kvinnor och män och en hållbar utveckling som bevarar goda levnadsförhållanden för kommande generationer. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

– För att uppnå detta behöver såväl staten som kommuner och andra aktörer genomföra en mängd åtgärder. Vissa är ganska enkla, andra är mer komplicerade, säger Gunilla Sterner.

Av handlingsplanen framgår bland annat:

  • Bostadsbyggandet behöver dubbleras så att till exempel ensamstående mammor kan bli mindre trångbodda och så att våldsutsatta kvinnor som inte har behov av skyddat boende kan få lättare att hitta egna lägenheter.
  • Både mäns och kvinnors resande behöver underlättas. Kommande infrastruktursatsningar ska analyseras utifrån vilka effekter de får för kvinnor respektive män, eftersom kvinnor och män i dag har olika färdsätt och resmönster.
  • Sysselsättningsgraden och företagandet är mycket lågt i vissa grupper av utrikes födda kvinnor. Detta behöver förändras.
  • Andelen män på vårdutbildningar behöver öka. Endast fyra procent män arbetar i dag inom vårdsektorn och det beräknas vara stor brist på vårdpersonal år 2020.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo