2015-04-16

Hero Image

Fortsatta satsningar mot hedersvåld behövs

Fortsatt utbildning, mer lokal samverkan och ett permanent nationellt stödforum. Det är några behov som länsstyrelserna lyfter fram i slutredovisningen av uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland lämnar i dag över slutrapporten till socialdepartementet.

Landets samtliga länsstyrelser har sedan år 2004 haft i uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det uppdrag som nu slutredovisas har löpt mellan år 2011-2014. Uppdraget innefattar även insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja.

I slutrapporten uppmärksammar länsstyrelserna bland annat den ojämna kunskapsnivån runt om i landet när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten pekar också på behovet av långsiktighet i arbetet samt vikten av ett bättre barnperspektiv.

– Det finns fortfarande en rädsla och osäkerhet hur dessa frågor ska hanteras hos yrkesgrupper och de aktörer, som möter barn och unga som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan leda till att man inte agerar när ett barn far illa, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Det är svåra och relativt nya frågor och det är förståeligt att det tar tid att bygga upp kunskap.

Kunskap om könsstympning

Bilden av att det är en heterosexuell flicka eller ung kvinna som är utsatt, är fortfarande vanlig. Men också unga med funktionsnedsättningar, pojkar och unga män, ensamkommande barn och unga, unga hbtq-personer samt vuxna kvinnor riskerar att utsättas.

– Länsstyrelserna har arbetat aktivt för att synliggöra dessa gruppers sårbarhet genom att ta fram metodmaterial och utbilda yrkesverksamma i att identifiera och stödja utsatta individer, säger Alexandra Nörby, jämställdhetshandläggare.

Länsstyrelserna ser ett ökat intresse för kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor, men att kunskapsnivån fortfarande är låg runt om i landet. När det gäller barn- och tvångsäktenskap välkomnar länsstyrelserna den nya lagen om förstärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap. Samtidigt finns fortsatta kunskapsbrister. Efterfrågan på kunskap har ökat sedan den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2014.

Behov i det fortsatta arbetet

Länsstyrelsernas bedömning är att det behövs fortsatta uppdrag och riktade satsningar för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck; att unga blir gifta mot sin vilja och könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetet bör vara långsiktigt och i vissa delar handla om permanenta insatser.

Länsstyrelserna konstaterar att det i det fortsatta arbetet behövs:

  • Mer kunskap och ett fortsatt behov av utbildningsinsatser.
  • Ökad samverkan på lokal nivå vid ett hedersrelaterat ärende.
  • Ett permanent nationellt stödforum. Länsstyrelserna anser att ett fortsatt arbete med det nationella kompetensteam som utvecklas av Länsstyrelsen Östergötland är viktigt för att ge stöd och vägledning till kommuner och län där det saknas resurser eller kompetens i lokala eller regionala resursteam.
  • Fler skyddade boenden med personal med relevant kompetens.
  • Fortsatt spridning och implementering av vägledande material både avseende förebyggande insatser och långsiktigt stöd, bland annat vägledningen Våga göra skillnad.
  • Insatser för, kunskap om, och rutiner för särskilt sårbara grupper.
  • Kvalitetssäkring av arbetet med familjer i en hederskontext.
  • Det finns behov av en långsiktig struktur som kan skapa förutsättningar för en implementering i ordinarie organisationer. Det behövs en nationell strategi och regionala strategier med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck liksom en långsiktig finansiering för länsstyrelserna.
  • Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av arbetet på lokal, regional och nationell nivå.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo