2016-04-28

Hero Image

Företagsutveckling på lika villkor i Region Skåne

Region Skåne har utvecklat en modell för jämställdhetsintegrering av företagsfrämjande verksamheter. Genom att ställa krav på finansiering och återrapportering främjas en företagsutveckling på lika villkor.

År 2013 startade Region Skåne, med hjälp av medfinansiering från Tillväxtverket, ett arbete för att jämställdhetsintegrera insatser riktade till det företagsfrämjande systemet. Jämställdhetsintegreringen skulle appliceras på insatser som exempelvis verksamhetsbidrag, klusterinsatser, olika program samt projekt för stöd och utveckling av företagsfrämjande verksamheter i Skåne. Med företagsfrämjande systemet menas aktörer som erbjuder tjänster till privatpersoner som startar och utvecklar företag, exempelvis rådgivning, affärsmöjligheter, inkubatorverksamhet och lån av kapital.

Behovet av ett jämställdhetsperspektiv

– Efter ett antal interna möten med tjänstemän, både medarbetare och chefer som arbetar med regionala utvecklingsfrågor, och en SWOT-analys, insåg vi att vi behövde öka kunskapen om jämställdhet och jämställdhetsintegrering, säger Rozalia Weisz, näringslivsutvecklare på Region Skåne och projektledare för insatsen.

Arbetet startade med en nulägesanalys, och inventering av både verksamheten och de insatser som riktade sig till företagsfrämjande aktörer. Målet blev att utveckla en ny metod, ett nytt arbetssätt och utforma tydliga jämställdhetskrav genom den finansiering Region Skåne ger till företagsfrämjande verksamheter.

– Den här analysen blev startskottet och möjliggjorde att vi kunde förflytta oss från befintligt till önskat läge. Här blev personalens kunskap och kompetens i ämnet en viktig utvecklingsfaktor, säger Rozalia Weisz.

Så utformades jämställdhetskraven

För att utforma jämställdhetskrav bjöd Region Skåne in flera företagsfrämjande aktörer; Media Evolution, Almi, Coompanion, VentureLab, Packbridge och Drivhuset. Under en gemensam process med Region Skåne och aktörerna identifierades de krav som gynnade utvecklingen av företagsfrämjande verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

”Det var viktigt att välja ’smarta’ mål, det vill säga mål som var mätbara, accepterade, realistiska, rimliga och tidsbegränsade”

Under denna process fick de medverkande aktörerna kartlägga sina verksamheter och formulera egna mål. 4R-metoden valdes som bäst lämplig, eftersom den bidrog till att uppfylla målet med insatsen. Metoden, som används för att kartlägga verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv, grundar sig på fyra huvudbegrepp; representation, resurser, realia och realisera.

– Region Skåne var lyhörda för vilket stöd aktörerna behövde. De valde att jämställdhetsintegrera olika delar av sina verksamheter, exempelvis kommunikation, andel kvinnor i kundstock eller platsfördelning i inkubator. Det var viktigt att välja ”smarta” mål, det vill säga mål som var mätbara, accepterade, realistiska, rimliga och tidsbegränsade, menar Rozalia Weisz.

Det medfinansierade projektet tog slut december 2014 och Region Skånes valde därefter att vidareutveckla arbetet med egna medel. Ett konsultföretag upphandlades för att hjälpa till med processtöd till de företagsfrämjande aktörerna. Parallellt arbetade dessutom Region Skåne med en intern jämställdhetsintegrering, en process som pågår än idag.

Nya jämställdhetskrav för finansiering och återrapportering

Jämställdhetskraven som utformats tillsammans med aktörerna gav upphov till följande fyrgradiga finansieringsskala. Kraven på verksamhetsutveckling varierar beroende på vilken summa finansieringen uppgår till:

• upp till 75 000 kronor ska aktören jämställdhetsintegrera sin både tryckta och digitala kommunikation
• mellan 75 000 och 249 000 kronor ska aktören jämställdhetsintegrera sina huvudaktiviteter
• mellan 250 000 och 499 000 kronor ska aktören initiera insatser för att målgruppen eller/ och branschen ska bli mer jämställd
• för verksamhetsbidrag som stiger över 500 000 kronor ska aktören även arbeta med sina ledningsgrupper och styrelse, där 40-60 procent ska vara kvinnliga deltagare.

Förutom finansieringskrav tillämpades och utvecklades dessutom ett uppföljningssystem, så kallat ”Styra, stödja och störa”:

1. Styra – Region Skåne påverkar utvecklingen i en viss riktning genom att ställa jämställdhetskrav genom sin finansiering
2. Stödja – Genom att erbjuda konsult- och processtöd i jämställdhetsintegrering stödjer Region Skåne den företagsfrämjande verksamheten.
3. ”Störa” – Region Skåne bidrar till kunskapshöjning och kompetensutveckling genom arbetet med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering – en insats som fortsätter

Framgångsfaktorerna för insatsen med jämställdhetsintegrering har varit att systematiskt arbeta med mål, styrning, arbetssätt, metod, processtöd, kompetens och samordning. Region Skåne har fortsatt sitt arbete med insatsen och under hösten 2015 bjöds sju andra företagsfrämjande företagsaktörer in för att ta del av samma erbjudande, det gäller Livsmedelsakademin, Sustainable Business HUB, Film i Skåne, Think, Resilient Regions Association, Medeon och Innovation Skåne.

– Våra ledord under insatsen har varit varaktig förändring, lärande och inspiration. I vår satsning med jämställdhetsintegrering bidrar vi till att skapa mer jämställda villkor för kvinnor och män som startar och utvecklar sitt företag i Skåne. Företagsfrämjande aktörers kompetens och organisationskultur utvecklas, och på så sätt bidrar Region Skåne till en mer jämställd fördelning av samhällsresurser, säger Rozalia Weisz.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo