2014-09-11

Hero Image

Föräldraförsäkringen handlar också om vårdnadsfrågor

Föräldraförsäkringens utformning konserverar könsrollerna menar flera politiska partier och föreslår att föräldraledigheten delas lika mellan mamman och pappan. Men vilka blir konsekvenserna om den gemensamma vårdnaden inte fungerar?

Sedan den andra pappamånaden infördes 2002 har männens uttag ökat, men förändringen går långsamt, särskilt under barnets första år. Ungefär en fjärdedel av papporna tar inte ut någon föräldraledighet alls fram till barnets tvåårsdag.

För att uttaget ska bli mer jämställt föreslår flera partier en tredje pappamånad, men Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet vill se en helt individualiserad föräldraförsäkring där ledigheten delas lika och det inte finns någon möjlighet att överföra dagar till den andre föräldern. Men kritiker menar att en delad försäkring skulle fungera bra för redan jämställda föräldrar, men drabbar de ekonomiskt mest utsatta mammorna.

Svårt att få ensam vårdnad

Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt på Ersta Sköndal Högskola menar att det finns en grupp där en individualiserad föräldraförsäkring kan vara problematisk.

– Det gäller framförallt ensamstående föräldrar som har gemensam vårdnad men med kraftiga konflikter. Ofta stämmer inte det faktiska ansvaret för barnet med den rättsliga vårdnaden.

Om den ena föräldern inte tar ut någon ledighet alls kan den inte överföras till den andra föräldern, som inte får föräldrapenning för att vara hemma med barnet i mer än åtta månader. Med ensam vårdnad uppstår inte samma problem, då tillfaller hela försäkringen vårdnadshavaren.

”– Om man själv inte tar ut föräldraledighet måste man sörja för att den tiden ändå kommer barnet till del. Den typen av konflikter måste en individualiserad föräldraförsäkring kunna hantera.”

Men gemensam vårdnad är huvudregel och det är svårt att få ensam vårdnad. Det innebär långa och tuffa rättsliga processer där ord står mot ord.

– För att få ensam vårdnad måste det vara klarlagt att det finns allvarliga samarbetssvårigheter eller risker för barnet. Det räcker inte med oenighet runt barnets försörjning och ekonomiska frågor som föräldraförsäkring, säger Johanna Schiratzki.

Hon menar att om man vill undvika att barn i konfliktfyllda situationer mister ekonomiskt stöd skulle föräldraförsäkringen kunna knytas närmare till barnets boende.

– Ett system för individuella prövningar vore en annan möjlighet, men det är svårt att få det att fungera i så stora system som föräldraförsäkringen.

Krävs ett intersektionellt perspektiv

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola där hon forskar om mäns våld mot kvinnor och hur ojämlikhet påverkar föräldraskap och barns rättigheter. Hon ifrågasätter synen på föräldraförsäkringen som en rättighet knuten till föräldrarna och deras plats på arbetsmarknaden.

– Det blir väldigt ensidigt en fråga om relationer mellan kvinnor och män, men föräldraförsäkringen är i första hand en barnrättsfråga som handlar om de minsta barnens rätt till omsorgsresurser.

När föräldrar inte själva tar ansvar och ingen annan heller får ta ansvar drabbar det barnet, som går miste om både ekonomiskt stöd och vardagstrygghet.

– Om man själv inte tar ut föräldraledighet måste man sörja för att den tiden ändå kommer barnet till del. Den typen av konflikter måste en individualiserad föräldraförsäkring kunna hantera, säger Maria Eriksson.

Hon ser att ålder, genus och barnrättsfrågor är sammanflätade i föräldraförsäkringen.

– Man vill gärna hålla isär genus- och barnrättsfrågor, men har vi med föräldrar att göra krävs ett intersektionellt perspektiv som inkluderar även ålder.

Hon vill helst skynda långsamt med förändringar i föräldraförsäkringen och inte gå direkt från två till åtta pappamånader utan att veta vilka konsekvenserna blir. Som ett första steg skulle hon föredra en tredelad försäkring med en tredjedel som är öronmärkt för mamman, en tredjedel för pappan och en tredjedel som är öppen för endera föräldern.

– Det handlar om förändringsprocesser som tar tid och där oförutsedda effekter kan drabba de små barnen. Därför vore det bästa att ta ett steg i taget och ordentligt utvärdera effekterna innan man tar nästa steg, säger Maria Eriksson.

Hon frågar sig också om föräldraförsäkringens modell att vara knuten till två vårdnadshavare är rimlig. Barn kan i praktiken ha fler än två omsorgspersoner, till exempel mamma, hennes nya sambo och pappa.

– Skulle man dela försäkringen på tre eller fyra omsorgspersoner skulle kopplingen till i första hand barnet, och inte föräldrarna, blir tydlig.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo