2016-03-08

Hero Image

FN ger Sverige rekommendationer om jämställdhetsarbetet

Den 7 mars presenterade FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sina sammantagna observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Kommitténs utlåtande är generellt positiv. Men kritik framförs dock i frågor som rör den könssegregerade arbetsmarknaden, mäns våld mot kvinnor och brister i styrningen av jämställdhetsarbetet.

− Jag delar kritiken från Kommittéen vad gäller inte minst arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt utbildningsinsatser efterfrågas. Sveriges jämställdhetsarbete har tidigare varit fragmenterat och projektstyrt medan den nuvarande regeringen både tagit en ny riktning och höjt ambitionsnivån. Därför är jag också mycket glad över den positiva feedback vad gäller vårt systematiska arbete med bland annat jämställdhetsbudgetering och att förebygga mäns våld mor kvinnor. Rekommendationerna är ett värdefullt stöd i det fortsatta arbetet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den 18 februari i år representerade Pernilla Baralt, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér, Sverige i Genève när FN:s kommitté för Kvinnokonventionen hade en konstruktiv dialog om Sveriges jämställdhetsarbete. Inför dialogen hade Sverige kommit in med en rapport för jämställdhetsarbetet 2008-2014.

Ett urval av Kommitténs rekommendationer till Sverige

Kommittén uppfattar att arbetet med jämställdhetsbudgetering och integrering är bra och viktigt men konstaterar att det finns stora regionala skillnader.Kommittén rekommenderar Sverige att så snart som möjligt anta en strategi mot våld mot kvinnor samt noggrant undersöka orsakerna till det låga anmälningstalet bland våldsutsatta kvinnor samt bristen på fällande domar för våldsutövare.Kommittén framhåller att ökad styrning behövs för effektivare samordning och ökad jämställdhet. Kommittén rekommenderar att Sverige beaktar Jämställdhetsutredningens förslag om att inrätta en särskild jämställdhetsmyndiget.

FN:s medlemsländer rapporterar var fjärde år

Granskningskommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor efterlevs. Staterna är enligt konventionen skyldiga att vart fjärde år inkomma med en skriftlig rapport om genomförandet av konventionsbestämmelserna. Därefter kallas staterna till en dialog med kvinnokonventionens granskningskommitté varpå kommittén lämnar rekommendationer till staterna angående de åtgärder staterna bör vidta för att bättre leva upp till konventionens åtaganden.

På bilden: CEDAW:s ordförande Yoko Hayashi och Pernilla Baralt, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Berit Jernberg/Regeringskansliet

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo