2018-03-16

Hero Image

Ett jämställt Stockholm

Stockholms nya länsstrategi för jämställdhetsintegrering har börjat gälla. Jämställ.nu publicerar den för dig som är intresserad av huvudstadens jämställdhetsarbete eller kanske söker praktiska exempel i arbetet med din egen strategi.

Länsstrategin för jämställdhetsintegrering ska vara ett stöd för det långsiktiga och övergripande utvecklingsarbetet i länet.

Den 1 januari 2018 började Stockholms nya länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020 att gälla. Strategin utgör en gemensam plattform för aktörer i Stockholms län och skapar förutsättningar för samverkan. Den visar vilka prioriteringar som gäller för arbetet under dessa år.

Strategin baseras på en nuläges- och behovsanalys och har arbetats fram i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Stockholms läns landsting. Kommuner och idéburen sektor har också bidragit genom deltagande i forum och samråd.

Det övergripande regionala jämställdhetsmålet är:

Strategin tar sin utgångspunkt i det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, och är utformat specifikt för de utmaningar och möjligheter till förbättring som finns inom Stockholms län. Den listar sedan prioriteringar inom följande områden:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Jämställd hälsa
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Strategin kan ses som ett smörgåsbord där man kan välja att arbeta särskilt med en prioritering eller flera. För att den ska få så stor genomslagskraft som möjligt i länet uppmuntras alla aktörer, såväl offentliga som privata, att förverkliga strategin i sina verksamheter.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo