2014-09-08

Hero Image

”Det är analysen som gör skillnad”

De flesta vill ha en jämställd och jämlik verksamhet, och många tror att de har det idag. Därför är det så viktigt med könsuppdelad statistik för att synliggöra de skillnader som finns. Det menar Anna Kullberg, jämställdhetsstrateg på Stockholms läns landsting.
– Men det är bara början. Det är analysen, åtgärderna och uppföljningen som gör skillnad, tillägger hon.

I länsstyrelsens residensträdgård pågår Jämställdhetskalaset, en seminariedag om jämställdhetspolitikens historia, nutid och framtid. Seminariet ”Alltid kön, aldrig bara kön – hur används den könsuppdelade statistiken” tar upp frågor kring vilken skillnad könsuppdelad statistik gör i kommuners och landstingens verksamheter.

– När statistiken visar att vi inte ger likvärdig service oavsett kön – leder det då till någon förändring? undrar samtalsledare Magnus Jacobson, kommunikatör för Program för hållbar jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är en bra fråga, tycker Marcel Moritz, controller och utvecklingsledare i Huddinge kommun.

Strukturerat arbete ger effekter

Han menar att det har varit ett väldigt driv på jämställdhetsarbetet under de senaste åren, mycket tack vare statliga resurser. Men fortfarande finns det oftast bara en eller ett fåtal personer inom verksamheterna som arbetar med jämställdhetsfrågor. Då blir trycket väldigt hårt på just den personen att både ansvara för kunskapsspridningen inom organisationen och att se till att frågan hålls levande.

– I Huddinge har vi fått in jämställdhet i styrsystem och uppföljning och vi har flera som bevakar ämnet. Men nog finns det fog för oro, främst för de mindre kommunerna, om inte mer resurser skjuts till.

I Huddinge struktureras statistiken både utifrån juridiskt kön och geografiskt område. Detta för att inte de skillnader som finns inom grupperna kvinnor och män ska osynliggöras. Socioekonomiska förhållanden manifesterar sig ofta i geografisk boendeort, likaså segregation och barns livsvillkor och möjligheter.

”Nog finns det fog för oro, främst för de mindre kommunerna, om inte mer resurser skjuts till.”

Till exempel har kommunen tittat på hur könsuppdelningen bland ungdomar som besöker de olika ungdomsgårdarna ser ut. Där framkommer att det är en fritidsgård som har jämn könsuppdelning bland besökarna, Skogås.

– Det beror på att Skogås arbetat aktivt med frågan sedan mer än tio år tillbaka. Stukturerat arbete som följs upp ger effekter, men det räcker inte med ett projekt på ett år eller så, menar Marcel Moritz.

Hitta de omotiverade, väsentliga skillnaderna

Att göra de analyser som krävs för att föra utvecklingsarbetet vidare krävs kunskap.

– Vi ska hitta de omotiverade, väsentliga skillnaderna mellan könen. Därför jobbar landstinget mycket med utbildning. I början var det inte så hårt tryck på dessa utbildningar för chefer, men tack vare att det nu står inskrivet i styrsystemet för verksamheten så ställs högre krav på cheferna att ha kompetens inom området. Och nu har vi fullt på varenda kurs och vi planerar att utöka kapaciteten ytterligare, berättar Anna Kullberg.

Vad är era tips till andra, undrar Magnus avslutningsvis.

– Kämpa på, håll ut, ge inte upp för det kommer att ge resultat.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo