2013-10-22

Hero Image

Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män i Norden

Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Skillnaden är något större i Island, Sverige och Finland. Det visar en nordisk rapport som NIKK har tagit fram.

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att kartlägga deltidsarbetet i Norden. I en första rapport undersöks vad deltidsarbete innebär för den ekonomiska fördelningen mellan kvinnor och män. Forskarna Marianne Sundström och Alma Wennemo Lanninger har skrivit rapporten Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries.

I de nordiska länderna är det betydligt vanligare att kvinnor arbetar deltid än att män gör det. Skillnaden är ungefär lika stor i alla nordiska länder, utom i Finland. Andelen deltidsarbetande kvinnor är störst i Norge; 36 procent av de sysselsatta kvinnorna mellan 25 och 64 år arbetade deltid 2012. 29 procent av de danska och 31 procent av de svenska kvinnorna arbetade deltid samma år, medan 26 procent av de isländska kvinnorna arbetade deltid och 15 procent av de finska kvinnorna.

De nordiska männen uppvisar betydligt mindre skillnader sinsemellan – deltidsarbetande män är fortfarande ett undantag. Deltidsarbetande män är vanligast i Norge och ovanligast i Island.

Andelen kvinnor och män som arbetar ofrivillig deltid varierar mycket mellan de nordiska länderna. Ofrivillig deltid innebär att man skulle vilja arbeta heltid. Det är vanligast i Finland och Island, medan Danmark och Norge har lägst nivå av ofrivillig deltid. När arbetslösheten ökar så jobbar också fler deltid ofrivilligt. Det syns särskilt i spåren av den ekonomiska krisen på 1990-talet och i samband med finanskrisen 2008.

Hur påverkas pensionen?

För att undersöka vad deltidsarbete betyder för pensionen har forskarna bakom rapporten ställt upp några förenklade exempel. Beräkningar har gjorts på fyra typfall:

  • En kvinna som arbetar heltid som undersköterska hela yrkeslivet.
  • En kvinna som arbetar som undersköterska, men deltid på 75 procent under tio år.
  • En kvinna som arbetar heltid som grundskollärare hela yrkeslivet.
  • En kvinna som arbetar som grundskollärare, men deltid på 75 procent under tio år.

Alla kvinnorna är födda 1975 och har två barn.

Resultaten visar att skillnaden i pension mellan heltids- och deltidsarbete är liten i Danmark och i Norge. De deltidsarbetande kvinnorna i typfallen får 98-99 procent av de heltidsarbetandes pensioner. Anledningen till att skillnaden blir så liten är att de beräknade typfallen ändå arbetar heltid större delen av yrkeslivet, vilket får större betydelse i Danmarks och Norges pensionssystem än de tio åren av deltidsarbete. Pensionssystemen kompenserar dessutom för tid hemma med barnen. I Danmark kompenserar också delar av pensionssystemet för lägre inkomster. Men om typfallen skulle beräknas utifrån längre tids deltidsarbete än tio år skulle det märkas mer i pensionen.

I Finland, Island och Sverige är pensionen 4-6 procent lägre för den deltidsarbetande kvinnan jämfört med den heltidsarbetande. I dessa länder korresponderar pensionen i högre grad med antalet arbetade timmar under yrkeslivet.

Rapporten kan läsas in sin helhet på nikk.no.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo