2017-12-07

Hero Image

Bedömning i fokus på JiHU-träff

Av vem, på vilka grunder och på vilket sätts avgörs vetenskaplig kvalitet? Värderas meriter alltid sakligt? Det var några av de frågor som behandlades på Nationella sekretariatet för genusforsknings tematräff om bedömning.

Träffen arrangerades tillsammans med Göteborgs universitet och var den sista av tre tematräffar inom ramen för stödfunktion i regeringsuppdraget ”jämställdhetsintegrering vid högskolor och universitet” (JiHU).

Under dagen träffades personer som arbetar med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor och diskuterade ämnen som meritokrati, kvalitet och ojämställdhet i akademin. Bedömningar är en central aspekt av all akademisk verksamhet, men hur bedöms meriter egentligen? Är bedömningar verkligen objektiva och fria från genusbias och informell påverkan?

Liv Langstedt, forskare i statsvetenskap vid Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning och utdanning (NIFU), har forskat på hur vetenskaplig kvalitet bedöms och höll i en av dagens presentationer.

– Det är tyvärr tydligt att bedömningen av vetenskap ofta skiljer sig åt beroende på forskarens kön. Det är förmodligen inte medvetet från bedömarens sida, men sker ändå. Bland annat är det vanligt att likartade erfarenheter beskrivs på olika sätt. Till exempel beskrivs forskning av forskare med manligt kodade namn som ”bred” medan forskning av forskare med kvinnligt kodade namn beskrivs som ”utspridd”.

Cirka 80 personer med ansvar för olika typer av bedömningsprocesser, bland annat dekaner, prefekter, vice- och prorektorer och akademichefer vid de flesta av Sveriges universitet och högskolor deltog vid tematräffen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo