2016-02-15

Hero Image

Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik

Ökad samorganisering i jämställdhetspolitiken, fler åtgärder till våldsutsatta grupper och högre krav på kunskap om intersektionalitet, kön, makt och våld. Det är några av de förslag som Nationella sekretariatet för genusforskning ger i sitt remissyttrande till Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnar strategins förslag om åtgärder för att skapa bättre styrning, organisering, samordning och uppföljning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Samtidigt behövs en sammanhållen jämställdhetspolitik samt en breddad förståelse för vilka målgrupper och våldsformer som strategin bör omfatta. Det behövs också en bredare ansats i kunskapsproduktionen om våld.

Fjärde delmålet innebär att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Det omfattar flera olika grupper av våldsutsatta och former av våldsyttringar.

Maktanalys ger helhetssyn

I satsningar för att ta hand om de som utsätts för våldsyttringar och till viss del även om de som utsätter andra för våld har delmålet i hög utsträckning särorganiserats från de övriga delmålen, anser sekretariatet. Jämställdhetspolitiken behöver mer samordning och att kopplingen mellan våldsyttringar och frågor om makt och kön måste bli tydligare.

– Särskilda stödinsatser som tar hand om individen och riktar sig mot olika typer av våldsyttringar är jätteviktigt, men för att bygga upp en verksamhet kring delmål fyra så behövs även en förståelse för helheten, säger Deepati Forsberg på Nationella sekretariatet för genusforskning, som tillsammans med Boel Kristiansson och Ulrika Helldén har skrivit remissyttrandet.

Hur hänger våldet ihop med de andra jämställdhetspolitiska målen? Med olika maktstrukturer? Vad finns det för problembilder och varför fortsätter det att vara så här?

– Med en maktanalys skulle eventuellt åtgärderna se lite annorlunda ut, och nya målgrupper och dess behov skulle kunna identifieras, säger Deepati Forsberg.

Konkreta åtgärder och ökad kunskap

Hbtq-personer, barn och särskilt sårbara grupper inkluderas i utredningen, vilket är bra anser sekretariatet, men det behövs också konkreta åtgärder, analyser och prioriteringar gentemot de grupperna. Risken är annars att de ändå inte på ett systematiskt sätt inkluderas i arbetet mot våld.

– Strategin presenterar normativa och universella lösningar på problematiken, men fler våldsutsatta grupper behöver centreras i strategin, och det behövs även intersektionell analys för att kunna utveckla och anpassa åtgärder för fler grupper.

Remissyttrandet föreslår att alla professionsutbildningar och utbildningsinsatser för redan yrkesverksamma ska ge kunskap om intersektionalitet, kön, makt och våld, liksom även om jämställdhetsintegrering och förändringsarbete. Kunskap om till exempel vilka begrepp som används på området är betydelsefullt, eftersom det får konsekvenser för hur våld uppfattas.

– En snäv, men inte helt ovanlig, förståelse av vad delmålet omfattar är när en myndighet säger; ”vi jobbar inte med delmål fyra, för vi jobbar inte med våld i nära relationer”. Myndigheten i exemplet visade sig ha ett stort pågående arbete mot våld mot kvinnor i en yrkesgrupp där kvinnor är i majoritet, men de förstod inte det som en del av mäns våld mot kvinnor.

Fler våldsyttringar kan samspela

Deepati Forsberg påpekar att det också är viktigt att förstå hur olika våldsyttringar kan samspela. Ett exempel på det är att jobba med våld i nära relationer, men inte med prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

– Samtidigt visar kartläggningar att utsatta för prostitution och människohandel också kan ha en nära relation till förövaren och/eller hallicken, som till exempel en bekant, förälder eller partner, säger hon.

Delmål fyra omfattar inte bara enbart av det våld som utövas i en nära relation utan även det våld som utövas av bekant eller helt okänd man. Målet inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Målet omfattar även exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo