2015-12-18

Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM

Nu utökas regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) till att omfatta 59 myndigheter och en organisation. Dessa har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering fram till 2018. Det innebär att all verksamhet i myndigheterna och organisationen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Målet med JiM är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Av de medverkande myndigheterna var 18 stycken pilotmyndigheter under 2013-2014. Inför 2015 utökades satsningen med 23 nya myndigheter och nu utökas den med ytterligare 18 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda stöd till myndigheterna under programperioden. I uppdraget ingår att erbjuda stöd i planering och genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Sekretariatet ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete. Portalen Jämställ.nu fungerar som en plattform för stödet för att sprida resultat och erfarenheter från myndigheternas arbete.

Uppdraget till Nationella sekretariatet för genusforskning omfattar även stöd till Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering.

De deltagande myndigheterna

Samtliga myndigheter med särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering inom JiM listas nedan i bokstavsordning. De 18 myndigheter som under perioden 2013-2014 var pilotmyndigheter är markerade med en asterisk (*), och de 23 myndigheter som tillkom 2015 är markerade med två asterisker (**).

 • Arbetsförmedlingen**
 • Arbetsmiljöverket*
 • Barnombudsmannen
 • Boverket*
 • Brottsförebyggande rådet**
 • Brottsoffermyndigheten**
 • CSN*
 • Diskrimineringsombudsmannen**
 • Domstolsverket**
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Folkbildningsrådet (ej myndighet)
 • Folke Bernadotteakademin**
 • Folkhälsomyndigheten**
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)**
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Försvarets materielverk
 • Försvarsmakten*
 • Försäkringskassan*
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg**
 • Konstnärsnämnden*
 • Konsumentverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kriminalvården*
 • Livsmedelsverket*
 • Läkemedelsverket
 • Migrationsverket**
 • Myndigheten för delaktighet
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)*
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser**
 • Myndigheten för yrkeshögskolan**
 • Musikverket*
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor*
 • Pensionsmyndigheten*
 • Polismyndigheten
 • Riksutställningar**
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige**
 • Rättsmedicinalverket
 • Sametinget*
 • SIDA**
 • Skatteverket*
 • Skolforskningsinstitutet
 • Socialstyrelsen**
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens institutionsstyrelse*
 • Statens konstråd**
 • Statens kulturråd**
 • Statens skolinspektion**
 • Statens skolverk*
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Tillväxtverket*
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Tullverket
 • Universitets- och högskolerådet (UHR)**
 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)**
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)**
 • Vetenskapsrådet*
 • Åklagarmyndigheten**

Fakta om jämställdhetsintegrering

Sverige har arbetat med jämställdhetsintegrering sedan 1994. Det är den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet: att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i all steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsperspektiv ska finnas med från förslag, till genomförande och utvärdering. Man ska systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män.

Kontakt

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för Jämställ.nu och JiM
E-post: lillemor.dahlgren@genus.gu.se Telefon: +46(0)766-18 65 88

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo