Tillbaka till listan

Två doktorander i tema Genus

Datum: 2016-05-05
Plats: Linköping
Typ: GenderJob

Två doktorander i tema Genus

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Undervisning kommer att ske på engelska.

DOKTORANDPROJEKT
Det första avhandlingsprojektet syftar till att problematisera spänningsfälten mellan genus, natur och kultur. Forskningsuppgiften är transdisciplinär och utgår från en feministisk teoretisering av föreställningar om det naturliga. Teoretiska utgångspunkter och ansatser kan med fördel hämtas från posthumaniora (mer-än-mänsklig humaniora) och feministiska renaturaliserings- eller denaturaliseringsansatser. Genus, natur, kultur problematiker återfinns inom human animal studies, cultural studies, ekologisk humaniora (environmental humanities), science and technology studies (STS) eller science and literature studies (SLS), cyborgteori, bioetik eller medicinsk humaniora, liksom inom kontinental könsskillnadsteori eller inom queerteori, trans*- och kroppsstudier. Centralt för arbetet är de spänningar och bindningar, kunskaper och experimentella attityder som genereras i den klassiska feministiska uppdelningen mellan genus och kön, mellan skillnads- och likhetsteori och framförallt hur dessa begrepp fungerat som en motor för nyfiket och kritiskt utforskande av den intima sammankopplingen mellan det som räknas som natur och det som räknas som kultur.

Innehavaren av anställningen ska kunna uppvisa dokumenterad skicklighet i användning av trans- och tvärvetenskapliga metoder. Dokumenterad skicklighet i utförande av kvalificerade feministiska kulturanalyser av natur, naturliga eller naturaliserade fenomen som ekologi, djuriskhet, kroppslighet, sexualitet, biologi, liv, sjukdom och död är särskilt meriterande. Vidare är dokumenterad skicklighet inom tvärvetenskaplig humaniora, konstnärlig forskning, posthuman feministisk teori, mer-än-mänsklig humaniora liksom erfarenhet av att arbeta över discipliner och ämnesgränser särskilt meriterande.

Innehavaren av anställningen skall vara samarbetsorienterad, kreativ och ha erfarenhet av att jobba i grupp men också ha förmåga till självständigt skrivarbete. Sökande ska ha en preliminär vision av sitt avhandlingsprojekt redan i ansökan.

Det andra avhandlingsprojektet ska ha fokus på postkoloniala feminismer och ta hänsyn till konstnärliga, sociala och kulturella rörelser och fenomen som krafter för epistemisk, affektiv och politisk dekolonialisering. Projektet kan involvera teoretiska, metodologiska och tillämpade undersökningar av transnationell feminism, nord-syd-semi-perifera feministiska dialoger och debatter, genusifierade dimensioner av det postkoloniala Europa samt intersektionalitet bortom ursprungligt genus, ras och klass. Vidare kan projektet fokusera på etnicitet, migration, diaspora, studier av ursprungsfolk och underordning samt LGBTQ frågor som är en följd av post/neokoloniala situationer, och genusdimensionerna av geo- och kroppspolitik inom kunskap, makt och perception.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad teoretisk och metodologisk skicklighet inom området postkolonial feminism. Dokumenterad skicklighet i arbete med postkolonial feministisk opinionsbildning är meriterande. Sökande ska ha en preliminär vision av sitt avhandlingsprojekt redan i ansökan.

Båda forskningsområdena fokuserar på vikten av genus såväl som intersektionella perspektiv för att förstå individuella och strukturella samhälleliga relationer samt maktrelationer.

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat.

Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 maj 2016. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Ansökan görs i en mall, och du kommer att uppmanas att registrera en avsiktsförklaring. I denna redogör du kortfattat för ditt forskningsintresse, samt anger inom vilket, eller vilka av projekten, du helst vill verka.

Lika villkor
Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!