Tillbaka till listan

Postdoktor med inriktning på minoritetsstudier och etniska relationer

Datum: 2016-04-17
Plats: Uppsala
Typ: GenderJob

Postdoktor med inriktning på minoritetsstudier och etniska relationer

Hugo Valentin-centrum (HVC) är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Det förra området rör studiet av minoriteter och etniska relationer i vidare mening, med fokus på migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Arbetsuppgifter: I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, men även viss administration, samt att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter motsvarande högst 20 % av anställningen.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom humanistiskt, språkvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt område och visat pedagogisk skicklighet, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Främst kommer den i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att bidra till forskningen inom området, men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. En 5 sidor lång och tydlig beskrivning av den forskning som sökanden avser utföra vid HVC skall bifogas ansökan, och bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en tidsplan för projektets genomförande, samt en förteckning över sökandens fem mest betydelsefulla publikationer. I beskrivningen bör dessutom tydligt anges hur det tänkta projektet anknyter till pågående forskning vid HVC och/eller bidrar till verksamhetens förnyelse, samt hur, var och när sökanden avser att presentera resultaten. Vi välkomnar särskilt ansökningar med inriktning på nationella minoriteter i Norden.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla forskning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering, förmåga att initiera och driva nätverk, organisera konferenser, samt skicklighet i att hantera resurser på ett sätt som gagnar verksamheten. Sökanden förutsätts ha goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift, medan ytterligare språkkunskaper inom för forskningen relevant språkområde anses meriterande.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Förteckning över de fem vetenskapliga och pedagogiska samt populärvetenskapliga arbeten som åberopas. Åberopade arbeten rangordnas enligt relevans för ansökan. Det skall dessutom tydligt framgå vilka skrifter som tillhör kategorierna monografier, referee-granskade tidskriftsartiklar och bokkapitel. Åberopade publikationer skall bifogas ansökan.
Projektbeskrivning på 5 sidor, som tydligt anknyter till forskningsfronten i ämnet.
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse, senast 2016-08-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Tomislav Dulic, tel. 018-471 63 95, e-post tomislav.dulic@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2016, UFV-PA 2016/728


Placering: Uppsala universitet, Historiska institutionen
Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader
Lön: Fast Lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Sista dag för ansökan: 2016-04-17

Sök här: https://uu.mynetworkglobal.com/what:login/jobID:95337