Tillbaka till listan

Postdoktor i genusvetenskap

Datum: 2016-05-29
Plats: Karlstad
Typ: GenderJob

Postdoktor i genusvetenskap

Arbetsuppgifter
Genomföra studier inom forskningsområdet män och maskuliniteter inom någon av följande tematiker:Den könssegregerade arbetsmarknaden
Den könssegregerade arbetsmarknaden är ett område som har en lång tradition vid CGF i samarbete med arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Vi ser här en stor utvecklingspotential inom forskningsområdet genom att rikta fokus mot intersektionella skiljelinjer där exempelvis etnicitet och kön samvarierar på nya sätt.

Män och maskuliniteter inom akademi, forskning, och innovation
När det gäller forskning om ojämställdhet inom akademi, forskning och innovation har studier av män och maskuliniteter varit relativt frånvarande. Vi har ambitionen att initiera nya studier inom maskulinitet, akademi, forskning och innovation samt utveckla forskningsområdet inom GEXcel.

Teknologi och maskulinitet
Kopplingen mellan manligt identitetsskapande och teknologi har över lång tid studerats av ett flertal forskare vid CGF. Den samlade forskningskompetensen möjliggör här ett flertal utvecklingsmöjligheter i relation till samtida feministisk teoribildning.

Maskulinitet, risk och säkerhet
Inom detta forskningsfält har vi sett hur risktagande framträder som en central dimension av konstruktioner av maskulinitet. Vid CGF har vi i ett flertal projekt undersökt relationen mellan risktagande och maskulinitet och vi ämnar vidareutveckla området.

Transmaskuliniteter
Som första genusvetenskapliga miljö i Sverige har CGF profilerat sig mot transstudier och maskulinitet. Vi vill här utveckla maskulinitetsstudier i skärningspunkten mellan dessa forskningsområden.

Förutom att vara en del av CGF och GEXcelmiljön förväntas innehavaren av anställningen också bidra till utvecklingen av forskningsområdet vid fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap såväl som undervisa i genusvetenskap inom grund- och forskarutbildning. Innehavaren av anställningen förväntas vara på plats och bidra till forskningsmiljöns utveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för ämnet relevant område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder Vi söker en postdoktor med erfarenhet av någon eller flera av de fem forskningstematiker vi angett ovan. En genusvetenskaplig bakgrund eller motsvarande krävs. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att kombinera självständighet, teoretisk medvetenhet och empirisk grundlighet. Särskild vikt kommet också läggas vid den sökandes förmåga till samarbete och initiativförmåga i nationella och internationella forskningsmiljöer.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Villkor
Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år med start hösten 2016. Tillträde enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att Du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit före sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

• Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsplaner för de kommande två åren i relation till inriktningen av anställningen (2-3 sidor).

• Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.

• Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.

• Övriga handlingar som du önskar åberopa.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:


Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2016/65

Sista ansökningsdag: 2016-05-29