Tillbaka till listan

Doktorand Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Datum: 2015-09-04
Plats: Lund
Arrangör: Lunds universitet
Typ: GenderJob

Doktorand Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Projektet syftar till att undersöka interaktionen mellan sociala rörelser och institutioner inom den ”nordiska modellen” – mer specifikt mellan funktionshindersorganisationer och en rad samhälleliga aktörer både inom staten och också inom det civila samhället när det gäller sexualitet, sexuellt medborgarskap och sexuella rättigheter. Metodologisk är projektet kvalitativt inspirerat och lägger tyngdpunkten på både ett historisk och ett komparativt perspektiv med fokus på Sverige och Danmark.

Doktoranden måste själv bestämma det teoretiska ramverket inom ramen för det genusvetenskapliga fältet och göra de metodologiska valen när doktoranden formulerar sin forskningsplan, men övergripande mål och frågeställning definieras av huvudprojektet.

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Eftersom projektet innebär forskning på dansk- och svenskspråkigt textmaterial måste sökanden ha goda kunskaper i svenska eller något annat nordiskt språk för att komma ifråga till tjänsten.