Tillbaka till listan

Doktorand i Musikvetenskap

Datum: 2016-05-16
Plats: Örebro
Typ: GenderJob

Doktorand i Musikvetenskap

Doktorandprogrammet "Successful Ageing" är en central del av ett fakultetsövergripande forskningstema där den åldrande delen av befolkningen ses som en resurs snarare än ett problem. Målet är att utveckla en bättre förståelse av vad "Successful Ageing" är eller kan vara, med fokus på dess byggstenar eller bakomliggande mekanismer, samt att ta fram konkreta metoder, innovationer, produkter, etc. för att stödja ett framgångsrikt åldrande ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Detta är viktigt inte bara för välbefinnande för de äldre själva, utan också för den framtida utvecklingen av ett samhälle för alla.

Musikvetenskap har som funktion att beskriva och förklara musik och musikalisk kunskapsbildning, samt den musikutbildning och det konstnärliga skapande som förekommer och har förekommit i samhället. Musikvetenskaplig forskning knyter an till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om människors föreställningar om världen. Vid Örebro universitet behandlas inom musikvetenskapen frågor om musik som kulturellt och socialt fenomen, musikens funktion inom och utanför utbildningsinstitutionerna samt musikens betydelse för människor. Centrala problemområden inom vår musikvetenskapliga forskning utgörs av identitetskonstruktion, hållningar och värderingar i umgänge med musik samt hur kulturella och transkulturella betingelser interagerar med musikvanor, musikaliska erfarenheter och upplevelser av musik. Musikvetenskaplig teori med särskilt fokus på kulturteoretiska och filosofiska perspektiv fungerar som en gemensam bas. Forskningsmiljön har inom sina profilområden omfattande och aktiva internationella nätverk.

Den aktuella anställningen är knuten till doktorandprogrammet Successful Ageing.

Den forskarstuderande i musikvetenskap kommer att arbeta med projektet Aging, Music Use and Men’s Health. Projektet syftar till att undersöka om, och i så fall hur, musikaliskt engagemang bidrar till socialt och individuellt välbefinnande bland män som är 55 år och äldre. Projektet baseras på empiri från intervjuer och livshistorier och tar sin utgångspunkt i intersektionell teoribildning med frågor om maskulinitet och ålder i fokus.

Den forskarstuderande förväntas kunna kommunicera vetenskapliga resultat, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Antagningen avser doktorsexamen. Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden (4 år). Ingångslönen för doktorandanställning är 25.300 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.
Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

har avlagt examen på avancerad nivå, eller

har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller

på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.
Särskild behörighet

För särskild behörighet till ämnet krävs magisterexamen i musikvetenskap eller musikpedagogik. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsregler

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.
Urval

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.
Övrigt

För information om utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet kan du gå in på universitetets centrala webbsidor om utbildning på forskarnivå: Utbildning på forskarnivå.
Kontakt

Information om utbildningen och anställningen ges av dekan Anna-Karin Andershed, anna-karin.andershed@oru.se.

Läs mer och sök jobbet här: https://www.oru.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=2038&rmlang=SE