Analys lönelots

Analys lönelots är enligt Diskrimineringsombudsmannen en ”enkel metod för bedömning av arbetskraven vid en arbetsvärdering inför en lönekartläggning”.

Modellen togs fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) år 2000 och har sedan dess använts inom både den privata och den offentliga sektorn.

Vid en lönekartläggning är det viktigt att kunna bedöma vilka arbeten som är likvärdiga. För att det ska vara möjligt måste man göra en systematisk och könsneutral genomgång av vilka krav arbetet ställer. Analys lönelots är en metod som hjälper till att göra just detta.

Analys lönelots utgår från områdena kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden som anges i Diskrimineringslagen (3 kap. 2 §). De är centrala begrepp i bedömningen av vilka arbeten som är likvärdiga.

DO har genom Analys lönelots konstruerat en grundmodell som kan anpassas till den egna verksamheten. Det krävs ingen särskild projektorganisation för att genomföra analysen, utan man kan använda arbetsgrupper som redan finns i organisationen.

Gör så här:

 1. Bestäm syftet med projektet och informera anställda.
 2. Bestäm hur arbetet ska organiseras.
 3. Utse en projektsamordnare och samverkansgrupp.
 4. Utse en värderingsgrupp. Även om det är en enda person som gör de flesta arbetsuppgifterna i projektet bör det vara minst tre personer som utför värderingen.
 5. Gå igenom Analys lönelots för att kontrollera och anpassa definitioner av faktorer och nivåer. Lägg till eller dra ifrån någon faktor/aspekt. Antalet nivåer i faktorerna kan behöva ändras. Förtydliga med exempel från den egna verksamheten. Se avsnittet ”Anpassningar” i Analys lönelots. Faktorerna finns sammanställda i en Power Point presentation som du enkelt kan ladda ner i högerspalten.
 6. Arbetes innehåll beskrivs genom ett frågeformulär och stäms av med närmaste chef. Frågeformuläret finns också i word på DO:s webbplats. Det formuläret har en klickfunktion för förflyttning mellan olika frågefält. Se avsnittet ”Arbetsbeskrivning – frågeformulär” i Analys lönelots.
 7. Arbetsbeskrivningarna och det anpassade systemet Analys lönelots är värderingsgruppens hjälpmedel. Värderingen görs faktor för faktor. Se avsnittet ”Värderingsarbetet” i Analys lönelots.
 8. Gör en viktning av faktorerna. Simuleringar kan göras i datorstödet. I datorstödet räknas de viktade poängen ut för varje arbete som värderats. Se avsnittet ”Viktning” i Analys lönelots.
 9. Dela in det viktade resultatet i poängintervall. Dessa bildar grupper/kluster om likvärdiga arbeten
 10. Analysera resultatet. Se avsnittet ”Analys” i Analys lönelots.
 11. Bestäm hur eventuell kritik av värderingarna ska hanteras.
 12. Besluta om åtgärder med anledning av resultatet.
 13. Informera.

Metoden kan även användas som grund vid individuell lönesättning. I löneavtal anges att lönen avgörs utifrån arbetets krav samt individens prestationer och resultat. Genom en analys av arbetets krav beskrivs arbetsinnehållet och på så sätt skapas ett relevant underlag i bedömningen av individens prestationer.

DO erbjuder ett datorstöd till Analys lönelots som underlättar anpassningar, själva värderingsmomentet, analyser och kvalitetskontroller. Systemet har reviderats flera gånger och uppdateras kontinuerligt och hålls därmed aktuellt.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo