Myndigheter med jämställdhetsuppdrag

Sveriges myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Beslut och lagar rörande jämställdhet utgör inget undantag. Här listar vi de aktörer som har skrivningar som rör jämställdhet i sina uppdrag.
?
!

Affärsverket svenska kraftnät

Miljö- och energidepartementet

Har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Myndighetsinstruktion: 2007:1119

Regleringsbrev och uppdrag 2017:

Organisationsstyrning
(…)Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. (…)  I redovisningen ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt. (…)

Jämställdhet

(…)Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur affärsverket arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom affärsverket och i energisektorn.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo